Kadaster van netwerkverbindingen

Wanneer een instelling een machtiging aanvraagt bij het Sectoraal comité van het Rijksregister om het rijksregisternummer te gebruiken voor haar wettelijke taken van algemeen belang, moet zij in haar aanvraag ook opgeven welke netwerkverbindingen tot stand zullen komen bij gebruik van dit nummer. Het Sectoraal comité moet deze netwerkverbindingen goedkeuren, en er een kadaster van bijhouden.

Dit kadaster kunt u hieronder raadplegen. Om opzoekingen te vergemakkelijken, kunt u op kolom sorteren door op de kolomtitel te klikken.

Beraadslagingaflopend sorteren Gegevensontvanger Gegevensverstrekker Doeleinde Nummer Datum
(Uitwerking machtiging sinds 15/02/2011) Aanvraag van de Vlaamse Landmaatschappij om toegang te bekomen tot de informatiegegevens uit het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op haar taken inzake mestbeleid Vlaamse Landmaatschappij Agentschap voor Landbouw en Visserij Om taken inzake het mestbeleid te bewerkstelligen. 04/2009 21-01-2009
(Uitwerking machtiging sinds 15/02/2011) Aanvraag van de Vlaamse Landmaatschappij om toegang te bekomen tot de informatiegegevens uit het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op haar taken inzake plattelandsbelei Vlaamse Landmaatschappij Agentschap voor Landbouw en Visserij Om taken inzake het plattelandsbeleid te bewerkstelligen. 05/2009 21-01-2009
Aaanvraag van het Agentschap Ondernemen, Afdeling Inspectie Economie, om toegang te krijgen tot het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken in het kader van de controles op subsidies inzake de KMO-Portefeuille, de EFRO- en Inte Agentschap Ondernemen, afdeling Inspectie Economie Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Controles op subsidies 23/2013 20-03-2013
Aanvraag ingediend door het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO), afhangend van de FOD Personeel en Organisatie, maar tevens ten behoeve van het geheel van federale instellingen die kunnen deelnemen aan de gecertificeerde opleidingen... Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Ambtenaren van de personeelsdiensten van de FOD’s en openbare instellingen via WEBGUI of VPN-SSL; FOD Financiën via een LAN to LAN verbinding Voor de organisatie van de gecertificeerde opleidingen. 34/2006 20-12-2006
Aanvraag met betrekking tot het gebruik van het Rijksregisternummer van de residentiële eindafnemers door hun respectieve leveranciers van elektriciteit en aardgas en de distributienetbeheerders, uitsluitend met het oog op de automatische toepassing Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie FOD Economie Met het oog op de automatische toepassing van de sociale maximumprijzen aan de beschermde residentiële eindafnemers. 74/2009 23-12-2009
Aanvraag om de dienst inning van het kijk- en luistergeld, geïntegreerd in de bestuurscel voor de overgang in het beheer van de Waalse belastingen, te machtigen toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke pers Dienst inning van het kijk- en luistergeld (Waals Gewest) Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (D.I.V.); Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Voor het doorgeven van een nieuwe inschrijving en voor het bepalen van de personen die kunnen genieten van een vrijstelling, telkens met het oog op het uitvoeren van de taken tot heffing en inning van het kijk- en luistergeld 002/2004 15-03-2004
Aanvraag tot goedkeuring van de beoogde netwerkverbinding tussen de leer- en ervaringsbewijzendatabank van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming en SELOR Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs Rijksregister van de natuurlijke personen Geautomatiseerd informatie uit de leeren ervaringsbewijzendatabank, hierna LED, kan ophalen 74/2013 13-11-2013
Aanvraag tot goedkeuring van de beoogde netwerkverbinding tussen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het agentschap Wonen Vlaanderen met het oog op de uitkering van een huurpremie aan kandidaat-huurders van een sociale woning Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Het agentschap Wonen Vlaanderen Met het oog op de uitkering van een huurpremie aan kandidaat-huurders van een sociale woning. 19/2012 14-03-2012
Aanvraag tot goedkeuring van de beoogde netwerkverbinding tussen het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed en het Vlaams Energieagentschap met het oog op de toepassing van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepal Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Vlaams Energieagentschap Met het oog op de toepassing van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid. 86/2012 17-10-2012
Aanvraag tot het verlenen van een machtiging aan de Externe diensten voor Preventie en Bescherming op het werk die erkend zijn voor het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen. Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk die erkend zijn Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Met het oog op de medische onderzoeken van de werknemers. 013/2004 26-04-2004
Aanvraag tot machtiging van Bloso voor toegang tot het Rijksregister en gebruik van het identificatienummer in het kader van identificatie en authenticatie van trainers en sportbegeleiders en de erkenning van hun kwalificaties Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO van de Vlaamse Gemeenschap Rijksregister van de natuurlijke personen Identificatie en authenticatie van trainers en sportbegeleiders en de erkenning van hun kwalificaties 82/2014 29-10-2014
Aanvraag tot machtiging van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ten behoeve van de pensioen- en solidariteitsinstellingen en de vereniging zonder winstoogmerk SIGEDIS om in het kader van het beheer van de aanvullende pensioenen toegang te hebbe Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (ten behoeve van VZW SIGEDIS) Onder voorbehoud: een aantal instellingen van de sociale zekerheid; de CBFA; de FOD Financiën en andere instanties. Eventueel in de toekomst: in het kader van het beheer van de aanvullende pensioenen. 49/2010 02-12-2010
Aanvraag tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 07/2012 van 11 januari 2012 waarmee het Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen gemachtigd werd om toegang te hebben tot de informatiegegevens vermeld in het nieuwe artikel 3, Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées Rijksregister van de natuurlijke personen Uitvoering van het sociale integratiebeleid van de gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces 45/2014 04-06-2014
Aanvraag van AGIV (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) om toegang te krijgen tot een informatiegegeven van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op toegangs- en gebruikersbeheer Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen DAB-ICT Voor toegangs- en gebruikersbeheer van web-toepassingen en webservices. 43/2011 21-09-2011
Aanvraag van BLOSO om gemachtigd te worden het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op het gebruik van de boekhoudtoepassing Orafin en de identificatie van de personen die gebruik maken van haar diensten Intern Verzelfstandigd Agentschap met Rechtspersoonlijkheid voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie Rijksregister van de natuurlijke personen Gebruik van de boekhoudtoepassing Orafin en de identificatie van de personen die gebruik maken van haar diensten 103/2014 10-12-2014
Aanvraag van Cultuurnet Vlaanderen vzw om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op de uitrol en het beheer van de UiTPAS Cultuurnet Vlaanderen vzw Rijksregister van de natuurlijke personen Toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op de uitrol en het beheer van de UiTPAS 71/2014 10-09-2014
Aanvraag van de Afdeling Financieel Management van het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid om toegang te hebben tot het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op het voorbereiden, ondertekene laamse Overheid, Departement Financiën en Begroting, Afdeling Financieel Management De instellingen van de sociale zekerheid via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; de federale en gewestelijke fiscale administraties via Fedict Met het oog op het voorbereiden, ondertekenen en authenticeren van akten m.b.t. vastgoed. 08/2010 24-03-2010
Aanvraag van de Dienst "Sanitair Beleid, Dieren en Planten" van het DG4 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu om toegang te krijgen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan Dienst "Sanitair Beleid, Dieren en Planten" van het DG4 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu FAVV Voor het beheer van de databank met de lijst van de erkende dierenartsen. 19/2009 25-03-2009
Aanvraag van de Dienst Gewestelijke Belastingen (Brussel Fiscaliteit) tot uitbreiding van het koninklijk machtigingsbesluit van 13 november 1995 Dienst Gewestelijke Belastingen (Brussel Fiscaliteit) Rijksregister van de natuurlijke personen Vaststelling, inning, invordering en controle van belastingen en heffingen waarvan de uitvoering toebehoort aan het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 87/2014 29-10-2014
Aanvraag van de Direction de la promotion de l’Emploi van de DGO Economie, Emploi et Recherche (DGO 6) van de Service public de Wallonie (SPW) om gemachtigd te worden om de gegevens te raadplegen van de aanvragers van een APE-subsidie (Aides à la Pro Direction de la promotion de l’Emploi de la DGO Economie, Emploi et Recherche (DGO 6) du Service public de Wallonie (SPW) Direction de l'Inspection Sociale Voor gebruik beheren APE-voorziening zoals bedoeld in artikel 34 van het Decreet van 25 april 2002. 32/2012 04-04-2012

Pagina's