Kadaster van netwerkverbindingen

Wanneer een instelling een machtiging aanvraagt bij het Sectoraal comité van het Rijksregister om het rijksregisternummer te gebruiken voor haar wettelijke taken van algemeen belang, moet zij in haar aanvraag ook opgeven welke netwerkverbindingen tot stand zullen komen bij gebruik van dit nummer. Het Sectoraal comité moet deze netwerkverbindingen goedkeuren, en er een kadaster van bijhouden.

Dit kadaster kunt u hieronder raadplegen. Om opzoekingen te vergemakkelijken, kunt u op kolom sorteren door op de kolomtitel te klikken.

Beraadslaging Gegevensontvanger Gegevensverstrekker Doeleinde Nummer Datumaflopend sorteren
Deliberatie betreffende de toegang door de directie Netintegratie van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het gebruik van het identificatienummer er MIVB Federale Politie Voor het vaststellen van overtredingen en de snelle identificatie van slachtoffers van een ongeval. 005/2004 15-03-2004
Aanvraag om de dienst inning van het kijk- en luistergeld, geïntegreerd in de bestuurscel voor de overgang in het beheer van de Waalse belastingen, te machtigen toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke pers Dienst inning van het kijk- en luistergeld (Waals Gewest) Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (D.I.V.); Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Voor het doorgeven van een nieuwe inschrijving en voor het bepalen van de personen die kunnen genieten van een vrijstelling, telkens met het oog op het uitvoeren van de taken tot heffing en inning van het kijk- en luistergeld 002/2004 15-03-2004
Beraadslaging over de aanvraag van de administratie Gezondheidszorg van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in het kader van het programmatische vaccinatiebeleid van de Vlaamse Gemeenschap tot het administratie Gezondheidszorg van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Departement Onderwijs; de vaccinatiedatabank van Kind & Gezin; de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid Voor de realisatie van de doelstellingen; voor de realisatie van de doelstellingen; voor mededeling van de informatiegegevens van het Rijksregister, telkens in het kader van het programmatische vaccinatiebeleid van de Vlaamse Gemeenschap. 010/2004 05-04-2004
Aanvraag tot het verlenen van een machtiging aan de Externe diensten voor Preventie en Bescherming op het werk die erkend zijn voor het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen. Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk die erkend zijn Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Met het oog op de medische onderzoeken van de werknemers. 013/2004 26-04-2004
Beraadslaging betreffende de aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap om de Huizen van het Nederlands te machtigen om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op administratieve opvolging van de leerloopba Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Volwassenenonderwijs De erkende onthaalbureaus; de VDAB; de reguliere voorzieningen binnen het onderwijs Met het oog op administratieve opvolging van de leerloopbaan Nederlands tweede taal van de cursist (inburgeringsbeleid). 022/2004 09-08-2004
Beraadslaging betreffende de aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap om de erkende onthaalbureaus te machtigen om in het kader van het inburgeringsbeleid het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken. inisterie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, Cel Inburgering De Huizen van het Nederlands; de VDAB; de reguliere voorzieningen binnen het onderwijs In het kader van het inburgeringsbeleid. 24/2004 09-08-2004
Beraadslaging betreffende de aanvraag van het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen om gemachtigd te worden om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen FOD Economie; FOD Volksgezondheid; FOD Financiën; FOD Binnenlandse Zaken; Vlaams Gewest; Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk gewest Voor de administratieve vereenvoudiging; voor gegevensuitwisseling; voor de uitwisseling van gegevens in verband met particuliere slachtingen in het slachthuis; met het oog op een doeltreffend beheer van de landbouwaangelegenheden 034/2004 25-11-2004
Beraadslaging betreffende de aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Gezondheidszorg tot uitbreiding van de machtiging verleend bij beraadslaging nr.10/2004 van 5 april 2004 met het oog op een bevolkingsonderzoek inzake Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Gezondheidszorg Het consortium van erkende regionale screeningscentra van de Vlaamse Gemeenschap vzw; de 5 regionale centra voor borstkankeropsporing Voor het actualiseren van het doelgroepenbestand in Heracles; voor de uitvoering van het screeningsproces en de registratie van de screeningsgegevens in Heracles, telkens met het oog op een bevolkingsonderzoek inzake borstkanker. 005/2005 14-03-2005
Beraadslaging betreffende de aanvraag van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Interelectra om gemachtigd te worden om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebr Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Interelectra Onder voorbehoud: Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Eventueel in de toekomst: met het oog op sociale openbare dienstverplichtingen en rationeel energieverbruik. 016/2005 04-05-2005
Beraadslaging betreffende de aanvraag van het Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor Distributienetbeheer CVBA (Gedis) om gemachtigd te worden om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor Distributienetbeheer Onder voorbehoud: Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Eventueel in de toekomst: met het oog op sociale openbare dienstverplichtingen en rationeel energieverbruik. 015/2005 04-05-2005
Beraadslaging betreffende de aanvraag van het Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft om gemachtigd te worden om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening; de kinderbijslagfondsen Voor de acties die met betrekking tot bepaalde personen worden ondernomen en de beslissingen die getroffen worden met betrekking tot de toekenning van een werklozenuitkering; om een jonge werkzoekende een attest te verschaffen 021/2005 25-05-2005
Beraadslaging betreffende de aanvraag van het Ministerie van het Waals Gewest, Algemene Directie Economie en Tewerkstelling, Afdeling Tewerkstelling en beroepsopleiding, Cel plaatsing en hulp bij de tewerkstelling, om toegang tot de informatiegegeve Ministerie van het Waals Gewest, Algemene Directie Economie en Tewerkstelling, Afdeling Tewerkstelling en beroepsopleiding, Cel plaatsing en hulp bij de tewerkstelling Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Voor de subsidiëring van wedertewerkstelling van uitkeringsgerechtigde van volledig werklozen en om te kunnen toetreden tot het netwerk van de sociale zekerheid. 028/2005 06-07-2005
Beraadslaging betreffende de aanvraag van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, afgekort TMVW, om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregist Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Om na te gaan of iemand in aanmerking komt voor een vermindering tot vrijstelling van de bovengemeentelijke saneringsplicht. 027/2005 06-07-2005
de aanvraag van het Ministerie van het Waals Gewest, Directoraat-generaal Economie en werk, Afdeling Economische Inspectie, om toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister te verkrijgen en om het identificatienummer van het Rijksregister Ministerie van het Waals Gewest, Directoraat-generaal Economie en werk, Afdeling Economische Inspectie Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Toepassen van wetten en decreten in verband met de investeringspremie en om te kunnen toetreden tot het netwerk van de sociale zekerheid. 036/2005 27-07-2005
Aanvraag van het Ministerie van het Waals Gewest, Directoraat-generaal Economie en werk, Afdeling KMO, om toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister te verkrijgen en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het o Ministerie van het Waals Gewest, Directoraat-generaal Economie en werk, Afdeling KMO Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Om controles te kunnen doen aan de hand van multifunctionele aangiftes of de attesten opgesteld door sociale secretariaten. 035/2005 27-07-2005
Aanvraag van het BIPT om toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister te verkrijgen en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op de toepassing van de wet van 13 juni 2005 BIPT Onder voorbehoud: Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Eventueel in de toekomst: met het oog op de toepassing van de wet van 13 juni 2005, betreffende de elektronische communicatie. 41/2005 19-10-2005
Aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse aangelegenheden en Landbouw, Administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie, om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse aangelegenheden en Landbouw, Administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie FOD Informatica- en Communicatietechnologie; FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie & onder voorbehoud: Vlaamse Landmaatschappij; Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen; Ministerie van het Waalse Gewest, Directoraat-generaal Landbouw, Afdeling Hulp aan de landbouw; Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer; Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest; Administratie Land- en Tuinbouw; Administratie, Ruimtelijke ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen Authenficatie van de gebruiker van de elektronische identiteitskaart; identificatie van natuurlijke personen die bij een onderneming horen en eventueel in de toekomst: eenmalige perceelsregistratie 042/2005 09-11-2005
Aanvraag van de VZW Samenwerking Vlaams Water om in eigen naam en namens haar leden mededeling te bekomen van de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruikenmet het oog op de saneringsverpl Samenwerking Vlaams Water Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Om na te gaan wie geniet van een vermindering of vrijstelling van saneringsheffing, onder voorbehoud machtiging sectoraal comité van de Sociale Zekerheid. 053/2005 21-12-2005
Aanvraag van het Ministerie van het Waalse Gewest, Directoraat-generaal Sociale actie en Gezondheid, Afdeling Sociale actie en Immigranten, Directie Sociale actie en Immigranten, om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het Ministerie van het Waalse Gewest, Directoraat-generaal Sociale actie en Gezondheid, Afdeling Sociale actie en Immigranten, Directie Sociale actie en Immigranten Onder voorbehoud: Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Eventueel in de toekomst: voor de toekenning van subsidies aan de OCMW’s, onder voorbehoud van beslissing van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en van het sectoraal comité van de Sociale Zekerheid. 013/2006 24-05-2006
Aanvraag van de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders van België om in eigen naam en namens haar leden toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders van België Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; Kruispuntbank van Ondernemingen (onder voorbehoud machtiging door het bevoegde sectoraal comité) Met het oog op o.a. uitvoering van de artikelen 139 en 140 van de hypotheekwet, deelname aan het Phenix-project, het systeem e-gerechtsdeurwaarder. 016/2006 05-07-2006

Pagina's