Kadaster van netwerkverbindingen

Wanneer een instelling een machtiging aanvraagt bij het Sectoraal comité van het Rijksregister om het rijksregisternummer te gebruiken voor haar wettelijke taken van algemeen belang, moet zij in haar aanvraag ook opgeven welke netwerkverbindingen tot stand zullen komen bij gebruik van dit nummer. Het Sectoraal comité moet deze netwerkverbindingen goedkeuren, en er een kadaster van bijhouden.

Dit kadaster kunt u hieronder raadplegen. Om opzoekingen te vergemakkelijken, kunt u op kolom sorteren door op de kolomtitel te klikken.

Beraadslaging Gegevensontvanger Gegevensverstrekkeraflopend sorteren Doeleinde Nummer Datum
Aanvraag van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op de heffing van belastingen Agentschap Vlaamse Belastingdienst 1°de houder van het nummer of zijn wettelijke vertegenwoordiger, 2°de openbare overheden die ingevolge art. 8 van de wet van 8/08/1983 zelf machtiging hebben verkregen om het identificatienummer van het RRte gebruiken en die optreden tot uitoefening van hun wettelijke en reglementaire bevoegdheden (KB 30/01/1998); Kadaster; KBO; KSZ; Dienst inschrijving voertuigen; Bestuur der Luchtvaart; Dienst Maritiem Transport; Algemene Dienst Pensioenen; Departement Leefmilieu; Departement ruimtelijke ordening; De sociale huisvestingsmaatschappijen; Departement onderwijs; Notarissen; Gerechtsdeurwaarders; Digipolis; Graydon, allen onder voorbehoud machtiging van het bevoegde sectoraal comité. Met het oog op de heffing van de belastingen. 030/2007 12-09-2007
Aanvraag van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken en toegang te bekomen tot bepaalde gegevens van het Rijksregister in het kader van de behandeling van schadedossiers Agentschap Wegen en Verkeer Agentschap Centrale Accounting binnen het beleidsdomein Financiën en Begroting, via het financieel systeem Orafin Behandeling van schadedossiers 20/2013 20-03-2013
(Uitwerking machtiging sinds 15/02/2011) Aanvraag van de Vlaamse Landmaatschappij om toegang te bekomen tot de informatiegegevens uit het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op haar taken inzake plattelandsbelei Vlaamse Landmaatschappij Agentschap voor Landbouw en Visserij Om taken inzake het plattelandsbeleid te bewerkstelligen. 05/2009 21-01-2009
(Uitwerking machtiging sinds 15/02/2011) Aanvraag van de Vlaamse Landmaatschappij om toegang te bekomen tot de informatiegegevens uit het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op haar taken inzake mestbeleid Vlaamse Landmaatschappij Agentschap voor Landbouw en Visserij Om taken inzake het mestbeleid te bewerkstelligen. 04/2009 21-01-2009
Aanvraag van het Vlaams Energieagentschap om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op de uitbouw en werking van de energieprestatiedatabank Vlaams Energieagentschap Algemene Administratie Patrimonium Documentatie Voor de uitbouw en werking van de energieprestatiedatabank, onder voorbehoud machtiging SCFO. 67/2009 18-11-2009
Aanvraag ingediend door het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO), afhangend van de FOD Personeel en Organisatie, maar tevens ten behoeve van het geheel van federale instellingen die kunnen deelnemen aan de gecertificeerde opleidingen... Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Ambtenaren van de personeelsdiensten van de FOD’s en openbare instellingen via WEBGUI of VPN-SSL; FOD Financiën via een LAN to LAN verbinding Voor de organisatie van de gecertificeerde opleidingen. 34/2006 20-12-2006
Machtigingsaanvraag van het Waals parlement om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken voor het beheer van de legimitatie- en toegangskaarten tot de Belgische parlementaire assemblees Parlement wallon Andere assemblees Beheer van de legimitatie- en toegangskaarten tot de Belgische parlementaire assemblees 40/2013 08-05-2013
Aanvraag van het Departement Bestuurszaken om toegang te verkrijgen tot informatiegegevens van het Rijksregister en het identificatienummer te gebruiken met het oog op de realisatie van het elektronisch gebruikers- en toegangsbeheer van de Vlaamse ov Departement Bestuurszaken CORVE; Vlaams Energieagentschap; Departement Onderwijs en Vorming; Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs en Studietoelagen; ESF-agenschap vzw; Departement Werk en Sociale Economie; Agentschap Inspectie, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Agenschap Jongerenwelzijn; Agentschap Ondernemen, afdeling Europa Economie; Agentschap Ondernemen, afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Voor de uitbouw van een Vlaams gebruikers- en toegangsbeheer, met het oog op de beveiliging tegen onrechtmatig gebruik van informatie en elektronische diensten die worden aangeboden door verschillende administratieve diensten van de Vlaamse overheid. 34/2011 18-05-2011
Aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken voor het toegang –en gebruikersbeheer van de kruispuntbank Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid DAB-ICT Voor het toegang- en gebruikersbeheer van webtoepassingen en webservices in het algemeen, via DAB-ICT. 39/2012 09-05-2012
Aanvraag van AGIV (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) om toegang te krijgen tot een informatiegegeven van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op toegangs- en gebruikersbeheer Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen DAB-ICT Voor toegangs- en gebruikersbeheer van web-toepassingen en webservices. 43/2011 21-09-2011
Aanvraag van het Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op de toepassing van het decreet werkingsbudgetten Ministerie van Onderwijs, Agentschap voor Onderwijsdiensten De afdeling studietoelagen van het departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Voor de toepassing van het decreet werkingsbudgetten. 52/2008 10-12-2008
Beraadslaging betreffende de aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap om de Huizen van het Nederlands te machtigen om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op administratieve opvolging van de leerloopba Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Volwassenenonderwijs De erkende onthaalbureaus; de VDAB; de reguliere voorzieningen binnen het onderwijs Met het oog op administratieve opvolging van de leerloopbaan Nederlands tweede taal van de cursist (inburgeringsbeleid). 022/2004 09-08-2004
Beraadslaging betreffende de aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap om de erkende onthaalbureaus te machtigen om in het kader van het inburgeringsbeleid het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken. inisterie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, Cel Inburgering De Huizen van het Nederlands; de VDAB; de reguliere voorzieningen binnen het onderwijs In het kader van het inburgeringsbeleid. 24/2004 09-08-2004
Aanvraag van de Afdeling Financieel Management van het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid om toegang te hebben tot het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op het voorbereiden, ondertekene laamse Overheid, Departement Financiën en Begroting, Afdeling Financieel Management De instellingen van de sociale zekerheid via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; de federale en gewestelijke fiscale administraties via Fedict Met het oog op het voorbereiden, ondertekenen en authenticeren van akten m.b.t. vastgoed. 08/2010 24-03-2010
Machtigingsaanvraag van het parlement van de ‘Fédération Wallonie-Bruxelles’ om in het kader van een protocolakkoord voor gezamenlijke legimitatie- en toegangskaarten, het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles De parlementen Legimitatie- en toegangskaarten 31/2013 17-04-2013
Beraadslaging over de aanvraag van de administratie Gezondheidszorg van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in het kader van het programmatische vaccinatiebeleid van de Vlaamse Gemeenschap tot het administratie Gezondheidszorg van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Departement Onderwijs; de vaccinatiedatabank van Kind & Gezin; de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid Voor de realisatie van de doelstellingen; voor de realisatie van de doelstellingen; voor mededeling van de informatiegegevens van het Rijksregister, telkens in het kader van het programmatische vaccinatiebeleid van de Vlaamse Gemeenschap. 010/2004 05-04-2004
Aanvraag van Intern Verzelfstandigd Agentschap Centrale Accounting om toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister te bekomen en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op het voeren van de boekhouding van de Vlaamse Over Intern Verzelfstandigd Agentschap Centrale Accounting Departement van Onderwijs en Vorming; de uitgaveninterface van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed; de bankrekeninginterface van Cultuur, Jeugd, Sport en Media Voor inkomsteninterfaces voor terugvoderingen betreffende onjuist betaalde studietoelagen en correcties van weddes van onderwijzend personeel; voor de betaling van huursubsidies; voor de link te maken tussen de juiste persoon en de bankrekening 45/2009 15-07-2009
Aanvraag van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu om gemachtigd te worden het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken in het kader van de human resources toepassing Debohra FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Dienst P&O van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid; dienst P&O van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde Informatieuitwisseling met de FOD P&O m.b.t. de personen die bij hem tewerkgesteld zijn. 51/2011 12-10-2011
Aanvraag om de dienst inning van het kijk- en luistergeld, geïntegreerd in de bestuurscel voor de overgang in het beheer van de Waalse belastingen, te machtigen toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke pers Dienst inning van het kijk- en luistergeld (Waals Gewest) Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (D.I.V.); Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Voor het doorgeven van een nieuwe inschrijving en voor het bepalen van de personen die kunnen genieten van een vrijstelling, telkens met het oog op het uitvoeren van de taken tot heffing en inning van het kijk- en luistergeld 002/2004 15-03-2004
Aanvraag van de Direction de la promotion de l’Emploi van de DGO Economie, Emploi et Recherche (DGO 6) van de Service public de Wallonie (SPW) om gemachtigd te worden om de gegevens te raadplegen van de aanvragers van een APE-subsidie (Aides à la Pro Direction de la promotion de l’Emploi de la DGO Economie, Emploi et Recherche (DGO 6) du Service public de Wallonie (SPW) Direction de l'Inspection Sociale Voor gebruik beheren APE-voorziening zoals bedoeld in artikel 34 van het Decreet van 25 april 2002. 32/2012 04-04-2012

Pagina's