Kadaster van netwerkverbindingen

Wanneer een instelling een machtiging aanvraagt bij het Sectoraal comité van het Rijksregister om het rijksregisternummer te gebruiken voor haar wettelijke taken van algemeen belang, moet zij in haar aanvraag ook opgeven welke netwerkverbindingen tot stand zullen komen bij gebruik van dit nummer. Het Sectoraal comité moet deze netwerkverbindingen goedkeuren, en er een kadaster van bijhouden.

Dit kadaster kunt u hieronder raadplegen. Om opzoekingen te vergemakkelijken, kunt u op kolom sorteren door op de kolomtitel te klikken.

Beraadslaging Gegevensontvangeroplopend sorteren Gegevensverstrekker Doeleinde Nummer Datum
Aanvraag van het Waals Commissariaat E-Bestuur-Vereenvoudiging (afgekort EASI-WAL) om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op de doorgifte van Rijksregistergeg Waals Commissariaat E-Bestuur-Vereenvoudiging Onder voorbehoud: met nog nader te bepalen Waalse departementen en instellingen Eventueel in de toekomst: raadpleging op een eenvoudige en uniforme wijze van authentieke bronnen, zoals het Rijksregister. 007/2008 23-01-2008
Aanvraag van het Waals agentschap voor de integratie van de gehandicapte personen (AWIPH) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken teneinde de betaling van kinderbijslagen aan hun statutair personee Waals agentschap voor de integratie van de gehandicapte personen RKW Verzekeren van het beheer van de kinderbijslagdossiers van de statutaire personeelsleden van het AWIPH. 14/2009 18-02-2009
Aanvraag van het Departement Werk & Sociale Economie van de Vlaamse Overheid om toegang te bekomen tot informatiegegevens uit het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken in het kader van het beheer van de Vlaamse Ondersteunings Vlaamse Overheid, Departement Werk & Sociale Economie Rijksregister van de natuurlijke personen Het beheer van de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) 48/2016 22-06-2016
Aanvraag van het Departement Werk & Sociale Economie van de Vlaamse Overheid om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op het vervullen van haar taken inzake de aanwe Vlaamse Overheid, Departement Werk & Sociale Economie Rijksregister van de natuurlijke personen 31/2018 16-05-2018
Aanvraag van de Vlaamse Overheid, departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken in het kader van het project digitale bouwaa Vlaamse Overheid, departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Orde der architecten Voor de volledige behandeling van stedenbouwkundige aanvragen, zoals opgelegd door de Vlaamse Regering van 9 september 2011. 28/2012 04-04-2012
Aanvraag van het Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering tot uitbreiding van de machtigingen verleend bij de beraadslagingen nrs. 22/2004 en 24/2004 van 9 augustus 2004 Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen NV; Kruispuntbank Inburgering Vereiste tot volgen inburgeringstraject met het oog op het verkrijgen van een sociale woning. 040/2007 12-12-2007
Aanvraag van de Vlaamse Overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op gebruikers- en toegangsbeheer voor e government toepassingen en tot aanpassing van beraadslaging Vlaamse Overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Rijksregister van de natuurlijke personen Gebruikers- en toegangsbeheersysteem 29/2013 17-04-2013
Aanvraag tot goedkeuring van de beoogde netwerkverbinding tussen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het agentschap Wonen Vlaanderen met het oog op de uitkering van een huurpremie aan kandidaat-huurders van een sociale woning Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Het agentschap Wonen Vlaanderen Met het oog op de uitkering van een huurpremie aan kandidaat-huurders van een sociale woning. 19/2012 14-03-2012
Aanvraag van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen tot aanpassing van de rechtsgrond van beraadslaging RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Rijksregister van de natuurlijke personen 34/2018 16-05-2018
Aanvraag van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen NV tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001 (gegevens + begunstigden) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Kruispuntbank Inburgering Vereiste tot volgen inburgeringstraject met het oog op het verkrijgen van een sociale woning. 041/2007 12-12-2007
(Uitwerking machtiging sinds 15/02/2011) Aanvraag van de Vlaamse Landmaatschappij om toegang te bekomen tot de informatiegegevens uit het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op haar taken inzake mestbeleid Vlaamse Landmaatschappij Agentschap voor Landbouw en Visserij Om taken inzake het mestbeleid te bewerkstelligen. 04/2009 21-01-2009
(Uitwerking machtiging sinds 15/02/2011) Aanvraag van de Vlaamse Landmaatschappij om toegang te bekomen tot de informatiegegevens uit het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op haar taken inzake plattelandsbelei Vlaamse Landmaatschappij Agentschap voor Landbouw en Visserij Om taken inzake het plattelandsbeleid te bewerkstelligen. 05/2009 21-01-2009
Aanvraag van de Vlaamse Landmaatschappij om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op o.a. de eenmalige perceelsregistratie, de uitbouw van een e-loket. Vlaamse Landmaatschappij het Agentschap Landbouw en Visserij Voor de informatieuitwisseling in het kader van de eenmalige perceelsregistratie en de uitbouw van een e-loket. 028/2006 08-11-2006
Aanvraag van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) tot machtiging voor het meedelen van het rijksregisternummer van eigenaars van onroerende goederen die verhuurd worden aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) door een SVK via de Vlaamse Maatschappij voor Vlaamse Belastingdienst SVK via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Toekennen van een verlaagd tarief voor de onroerende voorheffing 15/2014 19-02-2014
Aanvraag van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op de uitvoering van de maatregel omtrent de d Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Uitgiftebedrijf Accor TRB nv Voor de uitvoering van de maatregel omtrent de dienstencheques voor kinderopvang. 20/2007 18-07-2007
Aanvraag van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie om een netwerkverbinding tot stand te brengen met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding met het oog op de administratieve verwerking van de aanvragen inz Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding" Administratieve verwerking van de aanvragen inzake maatwerk bij collectieve inschakeling 78/2013 11-12-2013
Aanvraag van het Vlaams Parlement tot aanpassing en uitbreiding van beraadslaging Vlaams Parlement Onder voorbehoud: andere assemblees Eventueel in de toekomst: voor het gebruik van de gegevensbank "toegangskaarten". 27/2009 18-05-2009
Aanvraag van het Vlaams Energieagentschap om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op de uitbouw en werking van de energieprestatiedatabank Vlaams Energieagentschap Algemene Administratie Patrimonium Documentatie Voor de uitbouw en werking van de energieprestatiedatabank, onder voorbehoud machtiging SCFO. 67/2009 18-11-2009
Aanvraag van het Vlaams Energieagentschap om toegang te krijgen tot een aantal informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer te gebruiken met het oog op de organisatie van het centraal examen voor energiedeskundigen type A en Vlaams Energieagentschap Selor Met het oog op de organisatie van het centraal examen voor energiedeskundigen type A en type C, samenwerking met Selor. 47/2012 06-06-2012
Aanvraag van het Vlaams Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin om als rechtsopvolger van het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht, voorheen onderdeel van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie, te kunne Vlaams Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Rijksregister van de natuurlijke personen Aanvraag van het Vlaams Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin om als rechtsopvolger van het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht 23/2017 17-05-2017

Pagina's