Kadaster van netwerkverbindingen

Wanneer een instelling een machtiging aanvraagt bij het Sectoraal comité van het Rijksregister om het rijksregisternummer te gebruiken voor haar wettelijke taken van algemeen belang, moet zij in haar aanvraag ook opgeven welke netwerkverbindingen tot stand zullen komen bij gebruik van dit nummer. Het Sectoraal comité moet deze netwerkverbindingen goedkeuren, en er een kadaster van bijhouden.

Dit kadaster kunt u hieronder raadplegen. Om opzoekingen te vergemakkelijken, kunt u op kolom sorteren door op de kolomtitel te klikken.

Beraadslaging Gegevensontvanger Gegevensverstrekker Doeleindeaflopend sorteren Nummer Datum
Aanvraag van het Departement Werk & Sociale Economie van de Vlaamse Overheid om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op het vervullen van haar taken inzake de aanwe Vlaamse Overheid, Departement Werk & Sociale Economie Rijksregister van de natuurlijke personen 31/2018 16-05-2018
Aanvraag van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen tot aanpassing van de rechtsgrond van beraadslaging RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Rijksregister van de natuurlijke personen 34/2018 16-05-2018
Aanvraag van het Vlaams Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin om als rechtsopvolger van het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht, voorheen onderdeel van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie, te kunne Vlaams Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Rijksregister van de natuurlijke personen Aanvraag van het Vlaams Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin om als rechtsopvolger van het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht 23/2017 17-05-2017
Aanvraag van het Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studiefinanciering, afdeling Hoger Onderwijs, tot machtiging voor aanwending van het Rijksregister in het kader van de gegevensuitwisseling via de Databank Hoger Onderwi Vlaams Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studiefinanciering Rijksregister van de natuurlijke personen Aanwending van het Rijksregister in het kader van de gegevensuitwisseling via de Databank Hoger Onderwijs 2.0 65/2014 10-09-2014
Aanvraag van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie om een netwerkverbinding tot stand te brengen met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding met het oog op de administratieve verwerking van de aanvragen inz Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding" Administratieve verwerking van de aanvragen inzake maatwerk bij collectieve inschakeling 78/2013 11-12-2013
Aanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse aangelegenheden en Landbouw, Administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie, om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse aangelegenheden en Landbouw, Administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie FOD Informatica- en Communicatietechnologie; FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie & onder voorbehoud: Vlaamse Landmaatschappij; Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen; Ministerie van het Waalse Gewest, Directoraat-generaal Landbouw, Afdeling Hulp aan de landbouw; Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer; Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest; Administratie Land- en Tuinbouw; Administratie, Ruimtelijke ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen Authenficatie van de gebruiker van de elektronische identiteitskaart; identificatie van natuurlijke personen die bij een onderneming horen en eventueel in de toekomst: eenmalige perceelsregistratie 042/2005 09-11-2005
Aanvraag van het Ministerie van het Waalse Gewest, Directoraat-generaal Landbouw, Afdeling Steun aan de Landbouw, om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruike Ministerie van het Waalse Gewest Directoraat-generaal Landbouw, Afdeling Steun aan de Landbouw FOD Informatica- en Communicatietechnologie; RSVZ via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen; Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse aangelegenheden en Landbouw, Administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie Authenticatie van gebruiker elektronische identiteitskaart; informatie over het statuut; eenmalige perceelsregistratie, …, met het oog op o.a. de administratieve vereenvoudiging, controle en uitbouw van een e-loket. 005/2007 28-02-2007
Aanvraag van het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming om toegang te krijgen tot een aantal informatiegegevens van het Rijksregister en het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog het behandelen van dossiers m.b.t. tegemoetkomingen voor hu Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming Rijksregister van de natuurlijke personen Behandelen van dossiers m.b.t. tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden 88/2016 16-11-2016
Aanvraag van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken en toegang te bekomen tot bepaalde gegevens van het Rijksregister in het kader van de behandeling van schadedossiers Agentschap Wegen en Verkeer Agentschap Centrale Accounting binnen het beleidsdomein Financiën en Begroting, via het financieel systeem Orafin Behandeling van schadedossiers 20/2013 20-03-2013
Machtigingsaanvraag van het Waals parlement om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken voor het beheer van de legimitatie- en toegangskaarten tot de Belgische parlementaire assemblees Parlement wallon Andere assemblees Beheer van de legimitatie- en toegangskaarten tot de Belgische parlementaire assemblees 40/2013 08-05-2013
Machtigingsaanvraag van de Kamer van volksvertegenwoordigers van het Federaal Parlement om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken voor het beheer van de legitimatie- en toegangskaarten voor toegang tot de Belgische parlementaire a Kamer van volksvertegenwoordigers van het Federaal Parlement Rijksregister van de natuurlijke personen Beheer van de legitimatie- en toegangskaarten voor toegang tot de Belgische parlementaire assemblees 58/2013 10-07-2013
Aanvraag van de van de Algemene Operationele Directie Economie, Tewerkstelling en Onderzoek ("aanvrager") van het Waals Gewest om toegang te krijgen tot bepaalde gegevens van het Rijksregister en het rijksregisternummer, in het kader van zijn opdrach Direction générale opérationnelle Economie Emploi et Recherche de la région wallonne Rijksregister van de natuurlijke personen Beheer van de loopbaanonderbrekingen binnen de overheid 28/2017 21-06-2017
Machtigingsaanvraag van het Operationele Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu (DGO 3) van de Waalse Overheidsdienst (WOD) om toegang te hebben tot het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister t Direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement (DGO 3) du Service Public de Wallonie (SPW) Fedict Beheer van de signaletiekgevensbank DGO3-central 08/2013 16-01-2013
Machtigingsaanvraag om het Rijksregister te gebruiken met het oog op de toepassing van de wettelijke bepalingen bedoeld in het Ministerieel besluit van 22 maart 2010 betreffende de modaliteiten en de procedure tot toekenning van premies ter bevorderi Département de l’Energie et du Bâtiment durable du Service Public de Wallonie FOD Financiën Betreffende de modaliteiten en de procedure tot toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik. 10/2012 11-01-2012
Aanvraag van het Agentschap Ondernemen om toegang te krijgen tot het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op controles m.b.t. strategische investerings- en opleidingssteun Agentschap Ondernemen Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Controles bewerkstelligen m.b.t. strategische investerings- en opleidingssteun. 61/2009 07-10-2009
Aaanvraag van het Agentschap Ondernemen, Afdeling Inspectie Economie, om toegang te krijgen tot het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken in het kader van de controles op subsidies inzake de KMO-Portefeuille, de EFRO- en Inte Agentschap Ondernemen, afdeling Inspectie Economie Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Controles op subsidies 23/2013 20-03-2013
Aanvraag van de Waalse Overheidsdienst, Operationeel Directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek, Departement Werk en Beroepsopleiding, om gemachtigd te worden om toegang te hebben tot verschillende gegevens van het Rijksregister en om het Rijks Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l'Économie, de l’Emploi et de la Recherche, Département Emploi et Formation professionnelle Rijksregister van de natuurlijke personen De erkenning, toelage en de controle op het gebruik van subsidies toegekend aan bepaalde private of openbare organismen die actief zijn in sectoren die afhangen van werk en beroepsopleiding 20/2016 13-04-2016
Machtigingsaanvraag van het Operationeel Directoraat-generaal van de Plaatselijke Besturen, Sociale Actie en Gezondheid (DGO5) van de Waalse Overheidsdienst om toegang te hebben tot diverse gegevens van het Rijksregister en het rijksregisternummer te Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et de la Santé (DG05) du SPW Rijksregister van de natuurlijke personen De toekenning, de toelagen en de controle op het gebruik van de toegekende subsidies aan bepaalde private- of overheidsinstanties in de sociale- en gezondheidssector 52/2015 02-09-2015
Aanvraag van het Departement Werk en Sociale Economie, Cel Administratieve Geldboeten om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en het wachtregister en om het identificatienummer van het rijksregister te gebruiken, in het Departement Werk en Sociale Economie, Cel Administratieve Geldboeten Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid De verwerking en het onderzoek van de vaststellingen van de Inspectie Werk en Sociale Economie (WSE) (PV's), de voorbereiding van beslissingen, de oplegging van administratieve geldboeten en de verwerking van de resultaten van de beslissingen. 38/2012 09-05-2012
Aanvraag van Recip-e vzw strekkende tot het behoud van de machtiging verleend bij beraadslaging RR nr. 05/2011 Recip-e VZW eHealth-platform Een permanente toegang te hebben tot het gegeven vermeld in artikel 3, eerste lid, 6°, WRR (niet de plaats van overlijden) 12/2014 19-02-2014

Pagina's