Kadaster van netwerkverbindingen

Wanneer een instelling een machtiging aanvraagt bij het Sectoraal comité van het Rijksregister om het rijksregisternummer te gebruiken voor haar wettelijke taken van algemeen belang, moet zij in haar aanvraag ook opgeven welke netwerkverbindingen tot stand zullen komen bij gebruik van dit nummer. Het Sectoraal comité moet deze netwerkverbindingen goedkeuren, en er een kadaster van bijhouden.

Dit kadaster kunt u hieronder raadplegen. Om opzoekingen te vergemakkelijken, kunt u op kolom sorteren door op de kolomtitel te klikken.

Beraadslaging Gegevensontvangeraflopend sorteren Gegevensverstrekker Doeleinde Nummer Datum
Beraadslaging over de aanvraag van de administratie Gezondheidszorg van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in het kader van het programmatische vaccinatiebeleid van de Vlaamse Gemeenschap tot het administratie Gezondheidszorg van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Departement Onderwijs; de vaccinatiedatabank van Kind & Gezin; de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid Voor de realisatie van de doelstellingen; voor de realisatie van de doelstellingen; voor mededeling van de informatiegegevens van het Rijksregister, telkens in het kader van het programmatische vaccinatiebeleid van de Vlaamse Gemeenschap. 010/2004 05-04-2004
Aanvraag tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 07/2012 van 11 januari 2012 waarmee het Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen gemachtigd werd om toegang te hebben tot de informatiegegevens vermeld in het nieuwe artikel 3, Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées Rijksregister van de natuurlijke personen Uitvoering van het sociale integratiebeleid van de gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces 45/2014 04-06-2014
Aanvraag van het Agentschap Ondernemen om toegang te krijgen tot het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op controles m.b.t. strategische investerings- en opleidingssteun Agentschap Ondernemen Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Controles bewerkstelligen m.b.t. strategische investerings- en opleidingssteun. 61/2009 07-10-2009
Aaanvraag van het Agentschap Ondernemen, Afdeling Inspectie Economie, om toegang te krijgen tot het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken in het kader van de controles op subsidies inzake de KMO-Portefeuille, de EFRO- en Inte Agentschap Ondernemen, afdeling Inspectie Economie Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Controles op subsidies 23/2013 20-03-2013
Aanvraag van het Vlaams zorgfonds om toegang te krijgen tot een aantal informatiegegevens van het Rijksregister en het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op het testen van de toepassing voor het aanvragen en het behandelen van tegemoetkomin Agentschap Vlaams Zorgfonds Rijksregister van de natuurlijke personen Het testen van de toepassing voor het aanvragen en het behandelen van tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden 37/2016 22-06-2016
Aanvraag van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op de heffing van belastingen Agentschap Vlaamse Belastingdienst 1°de houder van het nummer of zijn wettelijke vertegenwoordiger, 2°de openbare overheden die ingevolge art. 8 van de wet van 8/08/1983 zelf machtiging hebben verkregen om het identificatienummer van het RRte gebruiken en die optreden tot uitoefening van hun wettelijke en reglementaire bevoegdheden (KB 30/01/1998); Kadaster; KBO; KSZ; Dienst inschrijving voertuigen; Bestuur der Luchtvaart; Dienst Maritiem Transport; Algemene Dienst Pensioenen; Departement Leefmilieu; Departement ruimtelijke ordening; De sociale huisvestingsmaatschappijen; Departement onderwijs; Notarissen; Gerechtsdeurwaarders; Digipolis; Graydon, allen onder voorbehoud machtiging van het bevoegde sectoraal comité. Met het oog op de heffing van de belastingen. 030/2007 12-09-2007
Aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op het inburgeringsbeleid Agentschap voor Binnenlands Bestuur Onder voorbehoud: de erkende onthaalbureaus gelegen in een gemeente behorend tot het Nederlands taalgebied, onder opschortende voorwaarden Eventueel in de toekomst: voor onderzoek van vastgestelde inbreuken in het kader van het inburgeringstraject en het opleggen van administratieve geldboetes. 39/2011 20-07-2011
Aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken voor het gebruikers- en toegangsbeheer Agentschap voor Binnenlands Bestuur Vlaamse Dienstenintegrator Gebruikers- en toegangsbeheer 26/2014 09-04-2014
Aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken voor het gebruikers- en toegangsbeheer Agentschap voor Binnenlands Bestuur Vlaamse Dienstenintegrator Gebruikers- en toegangsbeheer 38/2014 14-05-2014
Aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken voor het toegang –en gebruikersbeheer van de kruispuntbank Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid DAB-ICT Voor het toegang- en gebruikersbeheer van webtoepassingen en webservices in het algemeen, via DAB-ICT. 39/2012 09-05-2012
Aanvraag van AGIV (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) om toegang te krijgen tot een informatiegegeven van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op toegangs- en gebruikersbeheer Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen DAB-ICT Voor toegangs- en gebruikersbeheer van web-toepassingen en webservices. 43/2011 21-09-2011
Aanvraag van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen om toegang te krijgen tot een aantal informatiegegevens van het Rijksregister en het identificatienummer te gebruiken met het oog op het ICT-systeem DAVINCI Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Onder voorbehoud: cliëntvolgsysteem van de VDAB (onder voorbehoud machtiging VTC); de leer- en ervaringsbewijzen databank van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs; de kruispuntbank inburgering van het Agentschap voor Bestuurszaken (onder voorbehoud machtiging SCRR) Eventueel in de toekomst: met het oog op het ICT-systeem DAVINCI in het kader van onderwijsdoelstellingen. 31/2012 04-04-2012
Aanvraag tot goedkeuring van de beoogde netwerkverbinding tussen de leer- en ervaringsbewijzendatabank van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming en SELOR Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs Rijksregister van de natuurlijke personen Geautomatiseerd informatie uit de leeren ervaringsbewijzendatabank, hierna LED, kan ophalen 74/2013 13-11-2013
Aanvraag van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming om gemachtigd te worden het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken in de leer- en ervaringsbewijzendatabank Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming Onder voorbehoud: Syntra Vlaanderen; Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding; Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen; Agentschap voor Onderwijsdiensten; Vlaamse Examencommissie en NARIC Eventueel in de toekomst: Voor gebruik in de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED). 07/2011 26-01-2011
Aanvraag van het Agentschap voor Landbouw en Visserij tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 42/2005 Agentschap voor Landbouw en Visserij Vlaamse Landmaatschappij; Federale Overheidsdienst Financiën, Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit; Service public de Wallonie, Direction générale opérationelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement; Agentschap voor Natuur en Bos; Departement voor Landbouw en Visserij; ADSEI Voor de Europese Schoolfruitactie, onder voorbehoud machtiging VTC. 08/2011 16-02-2011
Aanvraag van het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming om toegang te krijgen tot een aantal informatiegegevens van het Rijksregister en het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog het behandelen van dossiers m.b.t. tegemoetkomingen voor hu Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming Rijksregister van de natuurlijke personen Behandelen van dossiers m.b.t. tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden 88/2016 16-11-2016
Aanvraag van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken en toegang te bekomen tot bepaalde gegevens van het Rijksregister in het kader van de behandeling van schadedossiers Agentschap Wegen en Verkeer Agentschap Centrale Accounting binnen het beleidsdomein Financiën en Begroting, via het financieel systeem Orafin Behandeling van schadedossiers 20/2013 20-03-2013
Beraadslaging betreffende de aanvraag van het Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft om gemachtigd te worden om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening; de kinderbijslagfondsen Voor de acties die met betrekking tot bepaalde personen worden ondernomen en de beslissingen die getroffen worden met betrekking tot de toekenning van een werklozenuitkering; om een jonge werkzoekende een attest te verschaffen 021/2005 25-05-2005
Machtigingsaanvraag voor een updating en uitbreiding van de toegang tot gegevens in het kader van de bestaande verbinding tussen de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en het Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen AWIPH Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Verkrijging mutaties van KSZ m.b.t. opdrachten van AWIPH bij decreet van 6 april 1995 m.b.t. integratie gehandicapte personen. 07/2012 11-01-2012
Machtigingsaanvraag van de belastingsadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om toegang te krijgen tot de gegevens van het Rijksregister en om het Rijksregisternummer te gebruiken in het raam van zijn opdrachten inzake onroerende voorhef Belastingsadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rijksregister van de natuurlijke personen In het raam van zijn opdrachten inzake onroerende voorheffing 98/2016 21-12-2016

Pagina's