In 2020 stelde de GBA ook alles in het werk om haar doelgroepen te sensibiliseren.


Kleine en middelgrote ondernemingen

In 2020 ging het mede door de EU gefinancierde project BOOST van start, een communicatie- en ontwikkelingsproject ter ondersteuning van KMO’s bij het zich in regel stellen met de AVG. Het project leverde onder leiding van de GBA en in samenwerking met partners KU Leuven, UNamur en VUB een reeks instrumenten op die KMO’s gericht aan de slag kunnen helpen en houden met de verplichtingen die op hen wegen inzake de bescherming van persoonsgegevens:

  • een brochure met uitgebreide antwoorden op de top 3 van in 2020 meest gestelde vragen
  • een handleiding voor het omgaan met de rechten van betrokkenen
  • en document- en briefsjablonen voor alle door de AVG voorziene, mogelijke verzoeken van betrokkenen.

COVID-19 heeft het project echter gedwongen bepaalde doelstellingen te herzien. Zo werden de vier oorspronkelijk voorziene seminaries vervangen door één groot maar contactloos evenement. Ook de plannen op het stuk van software-ontwikkeling dienden te worden bijgesteld in functie van de zich tengevolge van de pandemie sneller ontwikkelende markt voor online oplossingen. Met toestemming van de EC werd het project in functie van deze nieuwe doelstellingen ook met een half jaar verlengd. Op datum van publicatie van dit jaarverslag heeft de betreffende webinar reeds plaatsgevonden  met een totaal van 735 inschrijvingen en is de ontwikkeling van de softwaretoepassing in volle voorbereiding.


Kinderen en jongeren: www.ikbeslis.be

De wereld staat niet stil, maar verandert voortdurend. Dit creëert nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Vandaag nemen technologische ontwikkelingen met en voor de verwerking van persoonsgegevens een belangrijke plaats in, ook in de leefwereld van kinderen en jongeren. ‘ik beslis’ is dan ook gefundeerd op het uitgangspunt dat de bescherming van de privacy van onze kinderen en jongeren pas dan kan slagen wanneer zij zich ervan bewust zijn. Daarom zijn alle activiteiten van ‘ik beslis’ erop gericht jongeren te tonen hoe ze zich een privacy-vriendelijke attitude eigen kunnen maken. Het centrale informatieproduct van ‘ik beslis’ is haar website www.ikbeslis.be. Deze website bevat informatie rond de bescherming van persoonsgegevens op maat van verschillende doelgroepen: jongeren, ouders en leerkrachten. Samen met Gustave de Egel, ontdekken jongeren er hoe ze hun hun persoonsgegevens beter kunnen beschermen.

In 2020 kon het Ik beslis-team een gestage toename observeren van het aantal bezoeken aan zijn website en van vragen van kinderen en volwassenen aan ons 'ik beslis'-contactadres. Uit de behandelde thema's blijkt dat jonge burgers, maar ook hun ouders of leerkrachten, behoefte hebben aan een beter begrip van de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens en van de instrumenten of tips die zij tot hun beschikking hebben om hun privacy te beschermen. Ik beslis heeft zich dus gefocust op de noodzaak om bepaalde thema's die jongeren dierbaar zijn, te actualiseren met betrekking tot de nieuwe regels die voortvloeien uit de AVG, zoals de regels voor het gebruik van mobiele applicaties of de configuratie van websites zodat zij kunnen surfen terwijl hun privacy wordt geëerbiedigd. De GBA is hierover ook informatie blijven verspreiden om jongeren en hun omgeving bewust te maken van dit rijke en gevarieerde onderwerp, dat  integraal deel uitmaakt van hun dagelijks leven.


Het ruime publiek

Communicatie van de Eerstelijnsdienst

Bewust zijn betekent een problematiek begrijpen en de moeilijkheden ervan identificeren. Dit is niet gemakkelijk bij een onderwerp dat zo omvangrijk en gevoelig is als gegevensbescherming. Daarom heeft de Eerstelijnsdienst besloten zijn twee bevoegdheden, die van het behandelen van verzoeken om informatie, bemiddeling en klachten, te combineren met bewustmaking van het belang van gegevensbescherming.

De Eerstelijnsdienst speelt een centrale rol in de GBA en vormt de schakel tussen gegevensbescherming en individuele personen. In 2020 heeft de dienst 668 klachten, 4123 verzoeken om informatie en 89 verzoeken om bemiddeling behandeld. Achter elk van deze verzoeken gaat een breed scala van doelgroepen schuil, van de burger tot de bedrijfsjurist, van de academische onderzoeker tot de politieke leider. Om ervoor te zorgen dat iedereen deze informatie krijgt, maar vooral ook dat iedereen ze begrijpt, heeft de Eerstelijnsdienst in 2020 zijn communicatiemethoden grondig herzien. Een externe dienstverlener, gespecialiseerd in duidelijke juridische taal, werd ingehuurd om de dienst bij te staan bij het herzien van al zijn werkmateriaal, zodat het leesbaar en toegankelijk zou zijn en tegelijkertijd accuraat en correct zou blijven in overeenstemming met de wet.

Nieuwe visuele identiteit en een volledig herwerkte website

Bewustmaking van de burger en van de verwerkingsverantwoordelijken, impliceert uiteraard de toegankelijkheid van de informatie. In 2020 maakte de GBA veel werk van de vernieuwing van zijn website en ook haar hele visuele identiteit te vernieuwen.

De oude GBA-website, die jaren geleden door de "Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer" is gecreëerd, bevatte veel informatie en publicaties, waarvan sommige moesten worden bijgewerkt of niet gemakkelijk toegankelijk waren op de website. Om dit te verhelpen, diende de hele structuur van de website herbekeken te worden. Daartoe werden verschillende gebruikerstests uitgevoerd om de GBA te helpen een website te ontwikkelen die intuïtief en modern is, maar bovenal een website die aan de behoeften van de gebruikers voldoet. Maar dat is nog niet alles, ook de inhoud van de themadossiers is herschreven om de informatie zo toegankelijk mogelijk te maken. De GBA koos ook voor een nieuwe aanpak door de website in twee delen op te splitsen, namelijk een " professioneel"  deel en een "burger"  deel. De GBA probeert dus inhoud aan te bieden die relevant is voor het doelpubliek.

Nadat de structuur en de inhoud waren gevalideerd, werd de nieuwe website - voorzien van een nieuw tweetalig logo - opnieuw aangekleed met de nieuwe kleuren en moderne symbolen die de nieuwe visuele identiteit van de GBA vormen. De nieuwe website ging op 16 juli 2020 online.