Onlinegegevensbescherming is een van de belangrijkste prioriteiten van de GBA. De Belgische burger brengt steeds meer tijd online door. Daarbij delen zij veel informatie over zichzelf (bv. door accounts aan te maken op websites of sociale netwerken), of over hun surfgedrag (bv. via zogenaamde “cookies” ).

Gezien het belang van online gegevensbescherming is de Inspectiedienst van de GBA een grootschalig proefonderzoek gestart naar het cookiebeheer van een aantal populaire Belgische mediawebsites, zoals dat werd aangekondigd in het beheersplan 2020. De Inspectiedienst zal het cookiesbeheer op websites in andere sectoren nader blijven opvolgen.

De GBA heeft ook een rechtszaak tegen Facebook lopen over het verzamelen van informatie over het privé surfgedrag van Belgen via zijn sociale netwerkpixels of -modules. In 2020 heeft de GBA in deze zaak argumenten aangevoerd voor het Hof van Justitie van de Europese Unie. Hier verneemt u meer over de stand van zaken in het dossier Facebook.

In 2020 heeft de Geschillenkamer ook talrijke beslissingen uitgesproken over online privacy.

Op basis van vaststellingen uit eigen beweging van de Inspectiedienst heeft de Geschillenkamer een geldboete van 50 000 EUR opgelegd aan een datingsite omdat deze zonder rechtsgrondslag een functie " contacten uitnodigen " had ingevoerd. De toestemming van het lid - die overigens ongeldig was gevraagd via vooraf aangevinkte vakjes - vormde geen toereikende rechtsgrondslag voor de website om  de persoonsgegevens van niet-leden te verwerken en op te slaan (schending van de artikelen 6.1., 4, 11 en 7 van de AVG).

Naar aanleiding van een klacht heeft de Geschillenkamer Google België een boete van 600 000 euro opgelegd wegens niet-naleving van het recht van een burger om te worden vergeten (art. 17 AVG), nadat Google had geweigerd zijn verzoek in te willigen om verouderde artikelen die schadelijk waren voor zijn reputatie te schrappen. Dit is de hoogste boete die de GBA tot dusver heeft opgelegd. Tegen deze beslissing loopt momenteel een beroep bij het Marktenhof te Brussel.

Naar aanleiding van een klacht en het onderzoeksrapport van de Inspectiedienst heeft de Geschillenkamer de FOD Financiën berispt, van wie de website FisconetPlus twee toegangsmogelijkheden bood, met minder functionaliteiten in het websitedeel waar geen persoonsgegevens werden verwerkt via de derde-partij Microsoft (schending van artikel 5, § 1, juncto art. 25 AVG).  De Geschillenkamer verwees ook naar de bevindingen van de Inspectiedienst met betrekking tot de cookies op de site (er was bijvoorbeeld niet voorzien in een mechanisme om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door cookies in te trekken).