Adviezen en aanbevelingen richten zich tot de bevoegde overheden en instanties, met als doel om een kader aan te reiken voor de verwerking en mededeling van persoonsgegevens. Deze adviezen en aanbevelingen worden verstrekt door het Kenniscentrum.
Naast de verstrekking van adviezen over normatieve teksten, en de publicatie van aanbevelingen door het Kenniscentrum, verleent het Algemeen Secretariaat van de GBA ook adviezen over gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (ook GEB of DPIAs genoemd)  in situaties wanneer een voorafgaand advies van de GBA is vereist.


Adviezen

In 2021 ontving de GBA 279 adviesaanvragen van overheden.

Evolutie adviesaanvragen
Jaar Aantal adviesaanvragen
2018 225
2019 192
2020 149
2021 279

Onderstaande tabel geeft inzicht in de aard van de aanvragende instelling alsook de taal waarin de aanvraag werd gesteld en behandeld.

Adviesaanvragen in 2021       Aantal
per taalrol FR NL DE Totaal
Federaal - Fédéral 70 72 0 142
Waals Gewest - Région wallonne 60 0 0 60
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Région de Bruxelles-Capitale 42 8 0 50
Duitstalige Gemeenschap - Communauté germanophone 0 0 12 12
Federatie Wallonië-Brussel - Fédération Wallonie-Bruxelles 9 0 0 9
Vlaamse overheid - Autorité flamande 0 6 0 6
Totaal per taalrol 181 86 12 279

 


Aanbevelingen

In 2021 werden geen aanbevelingen opgestart.

Opgestarte aanbevelingen
Jaar Aantal opgestarte aanbevelingen
2018 4
2019 4
2020 3
2021 0