De activiteiten die deel uitmaken van het handhavingsbeleid richten zich tot alle verwerkingsverantwoordelijken, zowel overheidsinstellingen als privéorganisaties, maar ook soms individuen die persoonsgegevens verwerken waarop de AVG van toepassing is.

Naast de activiteiten van de Inspectiedienst (die in het volgende deel opgenomen worden) hebben de handhavingstaken van de GBA vooral betrekking op de activiteiten van de Geschillenkamer die bevoegd is om diverse corrigerende maatregelen te nemen en administratieve boetes op te leggen.


Cijfermateriaal : Geschillenkamer

Inkomende dossiers Uitgaande dossiers
ELD Terug na inspectie IMI Totaal    Vatting ID Beslissingen ten gronde Light-beslissingen Totaal
427 95 11 533 123 34 49 206

Inkomende dossiers

Onder inkomende dossiers wordt vanuit het oogpunt van werklastmeting de maandelijkse instroom aan dossiers weergegeven. Deze instroom verloopt via 3 wegen:

 1. ELD:  427 dossiers die door de Eerstelijnsdienst werden overgedragen aan de Geschillenkamer nadat de ontvankelijkheid van de klacht (of de tot klacht uitgemonde bemiddelingsverzoek) werd vastgesteld.
 2. Terug na inspectie: 95 dossiers werden na afloop van de inspectie terug overgedragen aan de Geschillenkamer voor verdere behandeling.
 3. IMI: 11 dossiers werden in het kader van de Europese samenwerking geopend door een autoriteit in een andere lidstaat en waar de GBA leidende autoriteit is (verwerkingsverantwoordelijke heeft vestiging of hoofdvestiging in België)

In 2020 sprak de GBA zich bovendien uit als betrokken autoriteit over 79 ontwerpbeslissingen van andere toezichthouders. Dit betekent één van de volgende zaken en vereist enige opvolging:

 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft een vestiging in België
 • De GBA ontving een formele klacht met betrekking tot hetzelfde onderwerp en dezelfde verwerkingsverantwoordelijke.
 • Belgische betrokkenen zullen waarschijnlijk aanzienlijk worden getroffen door de verwerking

Overigens werden er ook nog dossiers geopend voor het opvolgen van belangrijke grensoverschrijdende zaken.

Bij nieuwe dossiers (ELD en IMI) zijn de volgende behandelingen mogelijk:

 • vatting van de Inspectiedienst voor een onderzoek personen verhoren;
 • behandeling ten gronde uitmondend op een beslissing ten gronde
 • light-behandeling uitmondend op een sepo of light-beslissing

Uitgaande dossiers

Onder uitgaande dossiers wordt vanuit het oogpunt van werklastmeting de uitstroom aan dossiers weergegeven. Deze uitstroom verloopt via 4 wegen:

 1. Vatting ID: 123 dossiers die voor verder onderzoek werden overgedragen aan de Inspectiedienst. Van deze 123 overgedragen dossiers werden er 14 door de Inspectiedienst geseponeerd. Meer informatie is ook te vinden in de rubriek “Activiteiten per directie – Inspectiedienst”
 2. Beslissingen ten gronde: 34 dossiers die uitmondden in een beslissing ten gronde van de Geschillenkamer na afloop van een procedure ten gronde.
 3. Light-beslissingen: 49 dossiers die uitmondden in een light-beslissing van de Geschillenkamer na afloop van een light-procedure.
 4. Andere: Niet alle dossiers monden uit in een beslissing. Klachten worden soms ook ingetrokken. Hierover zijn er op dit moment nog geen cijfers beschikbaar.

Beslissingen

Totaal beslissingen Beslissingen ten gronde Light-Sepotbeslissingen Light-Bevelen Light-berisping + bevel
83 34 31 17 1

In 2020 heeft de Geschillenkamer in totaal 83 beslissingen uitgesproken waarvan 34 beslissingen ten gronde. Op grond van artikel 100§1 van de WOG is de Geschillenkamers bevoegd om de onderstaande sancties op te leggen in de zogenaamde beslissingen ten gronde. In de 34 beslissingen ten gronde legde de Geschillenkamer in totaal 78 sancties op. Hieronder de onderverdeling per sanctie:

 • een klacht seponeren: 5  
 • de buitenvervolgingstelling bevelen: 3
 • opschorting van de uitspraak  bevelen: 0
 • een schikking voorstellen: 0
 • waarschuwingen en berispingen formuleren: 22
 • bevelen dat wordt voldaan aan de verzoeken van de betrokkene om zijn  rechten uit te oefenen: 6
 • bevelen dat de betrokkene in kennis wordt gesteld van het veiligheidsprobleem: 0
 • bevelen dat de verwerking tijdelijk of definitief wordt bevroren, beperkt of verboden: 5
 • bevelen dat de verwerking in overeenstemming wordt gebracht: 17
 • de rechtzetting, de beperking of de verwijdering van gegevens en de kennisgeving ervan aan de ontvangers van de gegevens bevelen: 1
 • de intrekking van de erkenning van certificatie-instellingen bevelen: 0
 • dwangsommen opleggen: 0
 • administratieve geldboeten opleggen: 19
 • de opschorting van grensoverschrijdende gegevensstromen naar een andere Staat of een internationale instelling bevelen: 0

In 2020 legde de Geschillenkamer 19 geldboeten op voor een totaalbedrag van €885.000. Hiervan werden een aantal geldboeten door het Marktenhof herroepen voor een totaalbedrag  van €57.000.


Beroepen

In 2020 werden er bij het Marktenhof 11 beroepen ingesteld tegen beslissingen van de Geschillenkamer. Deze beroepen gaven als gevolg:

 • 5 vernietigde beslissingen;
 • 2 deels vernietigde beslissingen;
 • 2 verworpen beroepen
 • 2 zaken nog in behandeling

De type beslissingen waartegen beroep werd ingesteld zijn:

 • 5 beslissingen ten gronde met boete
 • 1 beslissing ten gronde
 • 2 bevelen
 • 3 sepotbeslissingen

In 2020 werden er ook nog 2 cassatieberoepen ingesteld waarvan beide zaken nog in behandeling zijn.