Adviezen en aanbevelingen richten zich tot de bevoegde overheden en instanties, met als doel om een kader aan te reiken voor de verwerking en mededeling van persoonsgegevens. Deze adviezen en aanbevelingen worden verstrekt door het Kenniscentrum.
Naast de verstrekking van adviezen over normatieve teksten, en de publicatie van aanbevelingen door het Kenniscentrum, verleent het Algemeen Secretariaat van de GBA ook adviezen over gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (ook GEB of DPIAs genoemd)  in situaties wanneer een voorafgaand advies van de GBA is vereist.


Adviezen van het Kenniscentrum

Evolutie van adviesaanvragen sinds 2015

In onderstaande grafiek is een evolutie te zien van het aantal adviesaanvragen per jaar, sinds 2015.

Aantal Adviesaanvragen
Jaartal Aantal adviezen
2015 64
2016 72
2017 90
2018 215
2019 185
2020 146

Globale analyse adviezen

De adviestaak wordt voornamelijk gestuurd door adviesaanvragen van overheden, waarvan er in totaal 146 van de wetgevende instellingen kwamen. De Autoriteit kan ook op eigen initiatief een advies uitbrengen, in 2020 werden echter geen dergelijke dossiers opgestart. Wel werd 1 nota gepubliceerd.

In 2020 zien we een daling van het aantal adviesaanvragen ingediend bij de  GBA. Dit is te wijten aan het feit dat de GBA sinds augustus 2019 geen verzoeken meer heeft ontvangen van het Vlaams Parlement of de Vlaamse Regering, die hun ontwerpen van decreten en besluiten aan de VTC (de Vlaamse Toezichtcommissie) voorleggen. De GBA heeft erop gewezen dat haar  advies over deze teksten wel vereist is.

Trimester A-dossier IN A-dossier totaal OUT
01.2020 - 03.2020 25 28
04.2020 - 06.2020 38 37
07.2020 - 09.2020 51 35
10.2020 - 12.2020    32 50
Globaal 146 150

Het aantal inkomende dossiers betreft de nieuwe aanvragen in 2020. Het aantal afgewerkte dossiers betreft alle dossiers die in 2020 werden afgewerkt (dit kunnen eveneens aanvragen zijn die dateren uit voorgaande jaren).


Aanbevelingen door het Kenniscentrum

In 2020 werden 3 aanbevelingsdossiers geopend. Daarvan zijn er twee afgerond en gepubliceerd in 2020. De derde aanbeveling werd afgewerkt in 2020, maar pas in januari 2021 gepubliceerd.


Adviezen over GEB’s

In 2019 werden vijf dossiers omtrent gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (ook genoemd DPIA’s) opgestart. De meeste van deze dossiers worden momenteel nog verder opgevolgd.