1. Activiteiten van de Privacycommissie in cijfers

De Privacycommissie:

 • adviseert inzake regelgeving en normering;
 • voert een handhavingsbeleid uit;
 • houdt een openbaar register van aangiften voor verwerkingen van persoonsgegevens bij;
 • verstrekt informatie en biedt informatieondersteuning;
 • verleent bijstand aan de betrokken personen bij de uitoefening van hun rechten en plichten;
 • behandelt de bij haar ingediende klachten inzake gegevensverwerking en bemiddelt waar nodig

om bij te dragen tot de evenwichtige vrijwaring van het grondrecht van elkeen op bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens.

Advies inzake regelgeving en normering, handhavingsbeleid, informatieverstrekking, klachtbehandeling en bijstandsverlening aan personen bij de uitoefening van hun rechten en plichten vormen bijgevolg de basis van de activiteiten van de Privacycommissie.

1.1 Regelgeving en normering

1.1.1 Adviezen, aanbevelingen en aanbevelingen latere verwerking

Adviezen en aanbevelingen richten zich tot de bevoegde overheden en instanties, met als doel een kader aan te reiken voor de verwerking en mededeling van persoonsgegevens. Deze adviezen en aanbevelingen worden verstrekt door de Privacycommissie of door een specifiek opgericht sectoraal comité binnen de Privacycommissie. Aanbevelingen inzake latere verwerking zijn daarentegen gericht tot verantwoordelijken voor de verwerking.

De adviestaak wordt voornamelijk gestuurd door adviesaanvragen (90 geopende adviesdossiers), waarvan er in totaal 80 van de wetgevende instellingen kwamen. De Privacycommissie kan echter ook op eigen initiatief een advies of aanbeveling uitbrengen: zij heeft 10 dergelijke adviesdossiers geopend in 2017 en daarnaast ook 13 aanbevelingsdossiers opgestart. Er werden in 2017 geen adviezen op basis van formele klachten behandeld.

De Privacycommissie behandelde de adviezen op aanvraag van de wetgevende instanties, op 4 aanvragen na, allemaal binnen de 2 maanden.

Ook bij aangifte van een latere verwerking van persoonsgegevens waarbij de verantwoordelijke voor de verwerking de informatieplicht die de Privacywet voorschrijft niet kan invullen, wordt een aanbeveling opgesteld. Deze aanbeveling omvat de voorwaarden en maatregelen die de verantwoordelijke in acht moet nemen wanneer hij de gegevens verwerkt. In 2017 werden 7 dossiers in verband met aanbevelingen latere verwerking geopend.

1.1.2 Evaluatiedossiers

Eind 2008 is het secretariaat gestart met een evaluatieprocedure voor regelgevende teksten waarover door de Privacycommissie advies werd uitgebracht, teneinde na te gaan in hoeverre het door de Privacycommissie uitgebrachte advies werd gevolgd en in welke mate de regelgeving de verwerking van persoonsgegevens beschermt. Het evaluatiesysteem is van toepassing op adviezen artikel 29 (van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens), uitgebracht naar aanleiding van een verzoek door een in deze bepaling opgenomen instantie, omtrent een ontwerp van wet, koninklijk besluit, decreet, … . Adviezen uit eigen beweging worden enkel opgenomen in geval deze betrekking hebben op een wetgevend initiatief. De evaluatiemethode is niet van toepassing op beraadslagingen van de sectorale comités.

De regelgevende teksten die in 2017 gepubliceerd zijn en waarvoor de Privacycommissie een advies uitbracht, zijn zoals de voorgaande jaren onderworpen aan deze evaluatieprocedure. In totaal zijn 9 dossiers opgestart, waarbij werd nagegaan in hoeverre het door de Privacycommissie uitgebrachte advies werd gevolgd en in welke mate de regelgeving de verwerking van persoonsgegevens beschermt.

Om deze evaluatie op een uniforme manier te kunnen uitvoeren, werd een standaardformulier ontwikkeld. Dit formulier is opgedeeld in twee delen. In een eerste deel wordt nagegaan in hoeverre de regelgeving is aangepast ingevolge en conform het advies van de Privacycommissie. Dit gebeurt aan de hand van de opmerkingen in het advies en een evaluatie van de wijze waarop die in de besluitvorming werden omgezet. In een tweede deel wordt nagegaan in hoeverre de reglementaire tekst een stempel drukt op de privacybescherming. Dit gebeurt door middel van een vergelijking tussen de wettekst ter advies voorgelegd aan de Privacycommissie en de gepubliceerde (nieuwe) wettekst. Na analyse van deze twee onderdelen wordt een eindbalans opgemaakt: wat is de impact van de Privacycommissie op de wetgeving en wat is de impact van de wetgeving op de privacy? De evaluatie gebeurt door de jurist die het adviesdossier in kwestie behandeld heeft, in samenspraak met de verslaggever. Vervolgens wordt het evaluatieformulier op zitting ter informatie aan de leden van de Privacycommissie medegedeeld.

Van de 12 in 2017 geopende evaluatiedossiers werden er 5 afgehandeld. In geen enkel geval volgde de wetgever het advies van de Privacycommissie helemaal niet. In 1 geval werd het advies van de Privacycommissie volledig gevolgd en in 2 gevallen gedeeltelijk, maar met een duidelijke positieve impact van de Privacycommissie. In de overige 2 gevallen werd het advies gedeeltelijk gevolgd, maar met een beperkte impact van de Privacycommissie. Wanneer de uiteindelijk aangenomen versies van de regelgevende teksten worden bekeken, is vast te stellen dat, ondanks de invloed van de Privacycommissie, in slechts 1 geval een verbetering op privacyvlak merkbaar was.

1.2 Handhavingsbeleid

De activiteiten die deel uitmaken van het handhavingsbeleid richten zich niet alleen tot de bevoegde overheidsinstanties, maar ook tot alle verantwoordelijken voor de verwerking in het algemeen.

Machtigingen verlenen betekent dat de Privacycommissie aan een instantie uit een bepaalde sector toelating geeft voor de verwerking of mededeling van persoonsgegevens. Indien voor de betrokken sector een sectoraal comité is ingesteld, wordt deze opdracht uitgevoerd door dit sectoraal comité. Via het evocatierecht kan een sectoraal comité de machtigingsaanvraag echter ook steeds voorleggen aan de Privacycommissie. In 2017 werden er geen evocatiedossiers behandeld.

Ten aanzien van de verantwoordelijken voor de verwerking oefent de Privacycommissie eveneens controle- en inspectietaken uit, verstrekt zij aanbevelingen en evalueert zij de genomen veiligheidsmaatregelen.

1.2.1 Controletaken

In 2017 heeft de Privacycommissie 372 controledossiers opgestart. Daarvan hebben er 336 betrekking op het artikel 13 van de Privacywet (de onrechtstreekse toegang). Onrechtstreekse toegang betekent dat een persoon in bepaalde gevallen zijn recht van toegang niet rechtstreeks kan uitoefenen bij de instantie die zijn of haar persoonsgegevens verwerkt. In deze gevallen voorziet de Privacywet in een recht van onrechtstreekse toegang, wat concreet betekent dat de betrokkene de Privacycommissie moet vragen om dit recht voor hem uit te oefenen. Het gaat om persoonsgegevens die bij de volgende instanties verwerkt worden:

 • de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het Comité I (art. 3, § 4 Privacywet);
 • openbare overheden die een opdracht van gerechtelijke of bestuurlijke politie uitoefenen (bv. de inspecteurs van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) (art. 3, § 5, 1° en 3° Privacywet);
 • de politiediensten (art. 3, § 5, 2° en 5° Privacywet);
 • overheden of diensten die gegevens verwerken ingevolge de "witwaswet", bijvoorbeeld de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, afgekort FSMA (art. 3, § 5, 4° Privacywet);
 • het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen, beter bekend als Child Focus (art. 3, § 6 Privacywet);
 • de FOD Financiën (art. 3, § 7 Privacywet).

Een overgrote meerderheid van deze aanvragen zijn gericht naar de politiediensten.

1.2.2 Kennisgeving gebruik mobiele camera door politiediensten

Wanneer een officier van bestuurlijke politie beslist om mobiele camera’s te gebruiken, dan moet die sinds december 2009 de Privacycommissie hiervan in kennis stellen aan de hand van een specifiek elektronisch formulier. In 2017 heeft de Privacycommissie 92 kennisgevingen ontvangen. De politiediensten zette vooral mobiele camera’s in tijdens 71 sportmanifestaties, veelal voetbalwedstrijden.

1.3 Informatie, openbaar register aangiften en bijstand in uitoefening rechten en plichten

De informatieopdracht van de Privacycommissie vormt een derde pijler, die zich zowel tot overheidsinstanties richt als tot verantwoordelijken voor de verwerking en datasubjecten (de personen waarvan gegevens verwerkt worden). De voornaamste informatietaken zijn het houden van een openbaar register en het informeren van het publiek. De informatietaak kan zowel individueel gericht zijn (klantgerichte antwoorden), als gericht op een doelgroep (lezing) of het grote publiek (website en openbaar register).

1.3.1 Informatieondersteuning door het frontoffice

In 2017 heeft het frontoffice 4.562 "vraag-en-antwoorddossiers" geopend en behandeld, wat gemiddeld neerkomt op 380 oproepen per maand.

In 2017 heeft het frontoffice 1.441 vraag-en-antwoorddossiers behandeld over beeldverwerking, waarbij het merendeel van de vragen betrekking had op het gebruik van bewakingscamera’s. Daarnaast kwamen er 1.326 vragen over privacybeginselen. De overige veel voorkomende domeinen zijn: overheid (4,32%), arbeid (3,97%) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2,13%).

1.3.2 Aangiften in het openbaar register

Vooraleer de verantwoordelijke voor de verwerking een gedeeltelijke of volledig geautomatiseerde verwerking verricht, moet hij deze verwerking bij de Privacycommissie melden.

De verantwoordelijken voor de verwerking hebben 9.433 aangiftedossiers via het e-loket ingediend in 2017, dit betekent een daling met 6,10% ten opzichte van het aantal aangiftedossiers ingediend in 2016.

Er zijn 8.503 nieuwe gegevensverwerkingen gemeld met de volgende aangifteformulieren:

 • een gewone aangifte (15,56%);
 • een VIA/DPR-aangifte (2,72%);
 • een aangifte voor een latere verwerking (0,39%);
 • een thematische aangifte voor plaatsing en gebruik van een bewakingscamera (81,34%).

Wijzigingen en beëindigingen van gegevensverwerkingen worden eveneens gemeld. In 2017 zijn 599 meldingen van wijzigingen/correcties aan bestaande gegevensverwerkingen geregistreerd, en 331 keer werd melding gemaakt van het stopzetten van een gegevensverwerking.

De voornaamste doeleinden van de gemelde gegevensverwerkingen zijn: 5.787 keer "bewaking en toezicht", aangevuld met 1.129 keer "bewaking en toezicht ten overstaan van tewerkgestelden op een bewaakte arbeidsplaats", 527 keer "algemene doeleinden", 482 keer "andere doeleinden" en 159 keer "primair of secundair wetenschappelijk onderzoek ".

1.3.3 Kerndossiers

De kerndossiers omvatten drie groepen dossiers: informatie-, controle- en bemiddelingsdossiers.

In 2017 heeft de Privacycommissie 4.934 informatie-, bemiddelings- en controledossiers geopend. Deze dossiers kunnen als volgt ingedeeld worden: 4.389 informatievragen, 173 vragen om bemiddeling en 372 controledossiers (zie supra).

Van de 4.934 ontvangen kerndossiers zijn er 16 voorgelegd ter bespreking aan Sectorale comités, 3 dossiers kwamen op zitting van de Privacycommissie.

Vóór de Privacycommissie overgaat tot controle, bemiddeling of informatieverstrekking, wordt steeds een ontvankelijkheidsanalyse uitgevoerd. Voor 110 dossiers bleek de aanvraag tot controle, bemiddeling of informatie onontvankelijk, veelal wegens het ontbreken van voldoende informatie vanwege het datasubject.

218 aanvragen tot controle, bemiddeling of informatie, of 4,42% van alle kerndossiers, werden verkeerdelijk aan de Privacycommissie gericht, waarbij steeds is getracht om de aanvrager door te verwijzen naar de bevoegde instelling. In circa 65% van de gevallen is de Privacycommissie hierin geslaagd.

Bijna 97% van de in 2017 afgesloten informatiedossiers zijn behandeld binnen een termijn van 3 maanden. Bij de bemiddelingsdossiers ligt de gemiddelde behandelingstermijn hoger, maar werd ongeveer 88% van de dossiers binnen de 6 maanden afgewerkt. Voor de controledossiers artikel 13 werd bijna 95% van de dossiers binnen de 6 maanden afgewerkt.

Van de 4.938 kerndossiers werd in 60,70% van de gevallen de vraag tot informatie, bemiddeling of controle in het Nederlands gesteld. In 34,90% werd de vraag in het Frans gesteld. Het aantal vragen in het Engels maakt 4,26% van de vragen uit.

Vragen om informatie rond gegevensverwerkingen

De Privacycommissie heeft in 2017 4.389 vragen om informatie rond gegevensverwerkingen ontvangen. Dit is een stijging met 14,27% ten opzichte van het aantal vragen om informatie in 2016 (3.841). 85,21% van deze informatieaanvragen werden reeds volledig afgewerkt in 2017.

In 91,3% van de behandelde informatievragen is privacygerelateerde informatie verstrekt.

De top vijf van de meest bevraagde thema's is: de privacybeginselen (27,11%), verwerking van beelden (19,73%) waarbij "camerabewaking" een belangrijk item vormt, arbeid (9,00%), openbare overheden en privacy (8,61%) en handelspraktijken, waarbij voornamelijk (direct)marketingtoepassingen bevraagd zijn (6,40%).

1.4 Klachtdossiers en bemiddeling

De Privacycommissie heeft 173 bemiddelingsdossiers geopend in 2017. Dit is een daling met 45,60% ten opzichte van het aantal dossiers in 2016 (318).

Deze bemiddelingsdossiers betroffen voornamelijk volgende domeinen:

 • Beeldverwerking (35,84%) waarvan het grootste deel betrekking heeft op bewakingscamera's: mag mijn buur mijn eigendom filmen met zijn bewakingscamera? Ik word gefilmd in het zwembad, kan dit?, enz.;
 • Privacybeginselen (29,48%): worden er niet te veel gegevens verwerkt om een bepaald doeleinde te verwezenlijken? (proportionaliteit); worden de gegevens gebruikt voor een ander dan het oorspronkelijk vooropgestelde doeleinde (finaliteit)?; heeft de betrokken persoon voldoende informatie gekregen over de verwerking van zijn gegevens (transparantie), enz.;
 • Telecommunicatie (8,09%): internet, blogs, sociale netwerken, datingsites, …
 • Overheid (5,78%): mag men zomaar om mijn e-ID vragen? Waarom zocht men mij op in het rijksregister? Alles wat met de overheid of een van zijn diensten heeft te maken zal hieronder thuishoren.
 • Handelspraktijken (5,20%) waarvan het grootste deel betrekking heeft op direct marketingtoepassingen en de handel in persoonsgegevens.

75,72% van de bemiddelingsdossiers werden reeds in 2017 afgesloten. In 73,28% van de afgesloten dossiers werd een privacy-inbreuk vastgesteld, 24,43% betrof ongegronde klachten. Verder werd in 1,53% van de gevallen de bemiddeling stopgezet. In 0,76% van de gevallen werd de klacht verkeerdelijk tot de Privacycommissie gericht.

1.5 Beslissingsdossiers

1.5.1 Globale analyse beslissingsdossiers Privacyommissie 2017

Trimester A-dossier IN A-dossier OUT % afgesloten A-dossier open A-dossier <2017 OUT A-dossier totaal OUT
01.2017 - 03.2017 16 16 100,00 0 0 16
04.2017 - 06.2017 24 24 100 0 7 31
07.2017 - 09.2017 20 18 90,00 2 0 18
10.2017 - 12.2017 30 11 36,67 19 0 11
globaal 90 69 76,67 21 7 76
Trimester AR-dossier IN AR-dossier OUT % afgesloten AR-dossier open AR-dossier <2017 OUT AR-dossier totaal OUT
01.2017 - 03.2017 9 6 66,67 1 1 3
04.2017 - 06.2017 3 2 66,67 1 1 3
07.2017 - 09.2017 1 1 100,00 0 0 1
10.2017 - 12.2017 0 0 nvt 0 0 0
globaal 13 9 69,23 4 1 10
Trimester EVAL-dossier IN EVAL-dossier OUT % afgesloten EVAL-dossier open EVAL-dossier <2017 OUT EVAL-dossier totaal OUT
01.2017 - 03.2017 5 4 80,00 1 0 4
04.2017 - 06.2017 0 0 nvt 0 1 1
07.2017 - 09.2017 7 0 0,00 7 0 0
10.2017 - 12.2017 0 0 nvt 0 0 0
globaal 12 4 33,33 8 1 5
Trimester LV-dossier IN LV-dossier OUT % afgesloten LV-dossier open LV-dossier <2017 OUT LV-dossier totaal OUT
01.2017 - 03.2017 1 1 100,00 0 0 1
04.2017 - 06.2017 3 3 100,00 0 0 3
07.2017 - 09.2017 1 1 100,00 0 0 1
10.2017 - 12.2017 2 0 0,00 2 0 0
globaal 7 5 71,43 2 0 5

1.5.2 Analyse per type geopende adviesdossiers 2017

Trimester Op aanvraag Op eigen initiatief Formele klacht Totaal
01.2017 - 03.2017 14 2 0 16
04.2017 - 06.2017 23 1 0 24
07.2017 - 09.2017 16 4 0 20
10.2017 - 12.2017 27 3 0 30
globaal 80 10 0 90

1.5.3 Behandelingstermijn termijngebonden beslissingsdossiers, afgesloten in 2017

Voor evaluatiedossiers en adviesdossiers op eigen initiatief zijn geen termijnen van toepassing.

1.5.3.1 Adviesdossiers op aanvraag

Behandelingstermijn Afgesloten dossiers (Aantallen) Afgesloten dossiers (%)
<=2 mnd 62 93,94
> 2 mnd 4 6,06
behandeling stopgezet 1 nvt
globaal 67 100,00

1.5.3.2 Adviesdossiers formele klacht

Er waren in 2017 geen adviesdossiers op basis van een formele klacht.

1.5.3.3 LV-dossiers

Behandelingstermijn Afgesloten dossiers (Aantallen) Afgesloten dossiers (%)
<=45 d 4 80,00
>45 d 1 20,00
behandeling stopgezet/ 0 nvt
onontvankelijk 0 nvt
globaal 5 100,00

1.5.4 Gevolg verleend aan de afgesloten beslissingsdossiers 2017

Dossiertype Gevolg Aantal % / dossiertype
A-dossiers gunstig 12 16,00
  gunstig met voorwaarden 41 54,67
  gedeeltelijk gunstig 9 12,00
  ongunstig 9 12,00
  standpunt geformuleerd 2 2,67
  Onontvankelijk 1 1,33
  behandeling stopgezet 1 1,33
AR-dossiers aanbeveling verleend 7 87,50
  behandeling stopgezet 1 12,50
EVAL-dossiers gevolgd 1 20,00
  gedeeltelijk gevolgd 4 80,00
  niet gevolgd 0 0,00
LV-dossiers gunstig 0 0,00
  gunstig met voorwaarden 5 100,00
  behandeling stopgezet 0 0,00

1.6 Kerndossiers

Kerndossiers zijn vragen of klachten over de toepassing van de privacywetgeving waarbij de Privacycommissie een standpunt inneemt. Ze worden onderverdeeld in drie categorieën:

 • informatiedossiers: dossiers waarin een vraag wordt beantwoord
 • bemiddelingsdossiers: klachtendossiers
 • controledossiers: dossiers waarin de Privacycommissie een controle of inspectie uitvoert.

Dit uit zich in dossiers omtrent onrechtstreekse toegang en andere controledossiers.

1.6.1 Globale analyse kerndossiers Privacycommissie 2017

Trimester DOS-dossier IN DOS-dossier OUT % afgesloten DOS-dossier open
01.2017- 03.2017 1343 1239 92,26 104
informatie 1191 1116 93,70 75
bemiddeling 57 51 89,47 6
controle 95 72 75,79 23
04.2017 - 06.2017 1270 1093 86,06 177
informatie 1126 990 87,92 136
bemiddeling 52 44 84,62 8
controle 92 59 64,13 33
07.2017 - 09.2017 1138 891 78,30 247
informatie 992 799 80,54 193
bemiddeling 48 31 64,58 17
controle 98 61 62,24 37
10.2017 - 12.2017 1183 862 72,87 321
informatie 1080 835 77,31 245
bemiddeling 16 5 31,25 11
controle 87 22 25,29 65
globaal 4.934 4.085 82,79 849
informatie 4.934 3.740 85,21 649
bemiddeling 173 131 75,72 42
controle 372 214 57,53 158

1.6.2 Behandelingstermijn kerndossiers Privacycommissie 2017

1.6.2.1 Informatiedossiers

Voor informatiedossiers wordt er getracht om 80% van de dossiers binnen de 3 maanden af te werken.

Aantallen Behandelingstermijn Afgesloten dossiers
aantal % dossiers
  <=30 d 3.368 90,05
  31-60 d 209 5,59
  61-90 d 48 1,28
  <=3 mnd 3.625 96,93
  91-180 d 60 1,60
  181-270 d 38 1,02
  271-365 d 17 0,45
  > 3 mnd 115 3,07
  totaal 3.740 100,00

1.6.2.2 Bemiddelingsdossiers

Voor bemiddelingsdossiers ligt de gemiddelde behandelingstermijn hoger, daar er met verschillende partijen wordt gecorrespondeerd.

Aantallen Behandelingstermijn Afgesloten dossiers
aantal % dossiers
  <=30 d 12 9,16
  31-60 d 32 24,43
  61-90 d 30 22,90
  91-180 d 42 32,06
  <=6 mnd 116 88,55
  181-270 d 15 11,45
  > 6 mnd <=9 mnd 15 11,45
  271-365 d 0 0,00
  > 9 mnd 0 0,00
  totaal 131 100,00

1.6.2.3 Controledossiers

Voor controledossiers van type "Artikel 13" ligt de behandelingstermijn iets hoger, daar de nodige verificaties dienen te gebeuren bij de politiediensten.

Aantallen Behandelingstermijn Afgesloten dossiers
aantal % dossiers
  <=30 d 54 27,98
  31-60 d 47 24,35
  61-90 d 33 17,10
  <=3 mnd 134 69,43
  91-180 d 48 24,87
  > 3 mnd <= 6 mnd 48 24,87
  181-365 d 11 5,70
  > 6 mnd 11 5,70
  totaal 193 100,00

1.6.3 Resultaten van de afgesloten kerndossiers Privacycommissie 2017

Resultaten informatiedossiers Aantal % dossiers
informatie verstrekt 3.415 91,31
dossier onontvankelijk 82 2,19
Privacycommissie onbevoegd 216 5,78
   doorverwijzing 140 3,74
   geen doorverwijzing 76 2,03
behandeling stopgezet 27 0,72
Resultaten bemiddelingsdossiers Aantal % dossiers
geen privacyinbreuk 32 24,43
   geen registratie 0 0,00
   geen privacyinbreuk 31 23,66
   behoud registratie 1 0,76
privacyinbreuk 96 73,28
   gehele schrapping registratie 0 0,00
   gedeeltelijke schrapping registratie 0 0,00
   correctie registratie 0 0,00
   minnelijke schikking 86 65,65
   geen minnelijke schikking 10 7,63
Privacycommissie onbevoegd 1 0,76
   doorverwijzing 1 0,76
   geen doorverwijzing 0 0,00
behandeling stopgezet 2 1,53
Resultaten controledossiers onrechtstreekse toegang Aantal % dossiers
geen privacyinbreuk 83 42,49
   geen registratie 36 18,65
   behoud registratie 46 23,83
privacyinbreuk 80 41,45
   gehele schrapping registratie 53 27,46
   gedeeltelijke schrapping registratie 24 12,44
   correctie registratie 3 1,55
Privacycommissie onbevoegd 1 0,52
   doorverwijzing 1 0,52
   geen doorverwijzing 0 0,00
dossier onontvankelijk 28 14,51
behandeling stopgezet 2 1,04
Resultaten controledossiers (andere dan onrechtstreekse toegang) Aantal % dossiers
Aanbeveling gevolgd 11 52,38
Aanbeling niet gevolgd 4 19,05
Informatie verstrekt 1 4,76
privacyinbreuk 1 4,76
minnelijke schikking 1 4,76
geen minnelijke schikking 0 0,00
behandeling stopgezet 4 19,05

1.6.4 Inhoudelijke analyse van de ontvangen kerndossiers Privacycommissie 2017

Karakteristieken kerndossiers Aantal % dossiers
Taal          
  Nederlands     2.995 60,70
  Frans     1.722 34,90
  Engels     210 4,26
  Duits     7 0,14
Behandelingsniveau          
  Commissie     3 0,06
  Secretariaat Commissie     4.915 99,61
    frontoffice   3.917 79,39
    backoffice   998 20,23
  Sectoraal Comité     16 0,32
    voor de Federale Overheid   5 0,10
    Statistisch Toezichtscomité   0 0,00
    van het Rijksregister   11 0,22
Gemiddeld aantal inkomende en uitgaande dossierstukken 2,90

1.6.4.1 Domeinen en subdomeinen van de kerndossiers

Domein - Subdomein Aantal % dossiers
Arbeid     398 8,07
  biometrie   18 0,36
  cameratoezicht   78 1,58
  e-ID   4 0,08
  elektronisch toezicht   62 1,26
  gegevensstromen   3 0,06
  geolocalisatie   39 0,79
  identificatiemiddelen   27 0,55
  personeelsdossier   39 0,79
  rekrutering   37 0,75
  whistleblowing   5 0,10
  andere   86 1,74
Archieven     5 0,10
AVG     127 2,57
  Algemeen   53 1,07
  Certificering   3 0,06
  Controle en sancties   3 0,06
  DPO   38 0,77
  Gegevensbeschermingseffectebeoordeling   4 0,08
  Register   24 0,49
  Verwerkingscontract   2 0,04
Beeldverwerking     929 18,83
  bewakingscamera's   600 12,16
  dashcams   38 0,77
  drones   12 0,24
  Google street view   10 0,20
  recht op afbeelding   202 4,09
  Videoparlofoon   11 0,22
  andere   56 1,13
Economie     187 3,79
  bank/verzekeringen   61 1,24
  faillissementen   9 0,18
  negatief luik krediet   100 2,03
  positief luik krediet   1 0,02
  andere   16 0,32
Gezondheidszorg     86 1,74
  beroepsgeheim   12 0,24
  databanken   5 0,10
  eHealth   5 0,10
  e-ID   4 0,08
  Gezondheidszorg   3 0,06
  identificatiemiddelen   26 0,53
  patiëntendossier   2 0,04
  rijksregister   2 0,04
  andere   29 0,59
Handelspraktijken     291 5,90
  big data   2 0,04
  consumentegegevens   14 0,28
  direct marketing   106 2,15
  e-ID   61 1,24
  handel in persoonsgegevens   19 0,39
  identificatiemiddelen   14 0,28
  phishing   7 0,14
  politieke propaganda   2 0,04
  rijksregister   24 0,49
  spam   32 0,65
  andere   10 0,20
HSW onderzoek     41 0,83
Informatiebeveiliging     172 3,49
  Diefstal drager   4 0,08
  Hacking, phishing & malware   34 0,69
  Menselijke vergissing   8 0,16
  Oneigenlijk gebruik toegangsrechten   3 0,06
  Systeemfalen   3 0,06
  andere   120 2,43
Internationale fluxen     90 1,82
  BCR   12 0,24
  contractual clauses   73 1,48
  andere   5 0,10
Internationale gegevensbescherming     4 0,08
Justitie     43 0,87
Mede-eigendom     18 0,36
Onderwijs     40 0,81
  identificatiemiddelen   7 0,14
  leerlingendossier   11 0,22
  rijksregister   4 0,08
  andere   18 0,36
Onrechtstreekse toegang     332 6,73
  inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het Comité I   3 0,06
  politiediensten   260 5,27
  Schengen (SISII)   65 1,32
  andere   4 0,08
Overheid     390 7,90
  bevolkingsregisters   35 0,71
  DIV   52 1,05
  e-gov   1 0,02
  e-ID   34 0,69
  fiscus   11 0,22
  identificatiemiddelen   18 0,36
  machtigingen   30 0,61
  openbaarheid van bestuur   12 0,24
  regionale en lokale besturen   28 0,57
  rijksregister   107 2,17
  andere   62 1,26
Pers en media     24 0,49
Politie-inlichtingen     81 1,64
  beeldverwerking politie   23 0,47
  douane   1 0,02
  politiegegevens   27 0,55
  privé-detectives   1 0,02
  strafregister   7 0,14
  terrorismebestrijding   3 0,06
  andere   19 0,39
Privacybeginselen     1241 25,15
  Aangiftes   230 4,66
  Definities   69 1,40
  Privacybeginselen   460 9,32
  Rechten Datasubject   431 8,74
  Recht op vergetelheid   51 1,03
Sociale zekerheid     5 0,10
Telecommunicatie     181 3,67
  bloggen-sociale netwerken   61 1,24
  cookies   7 0,14
  hacking   3 0,06
  internet   30 0,61
  metagegevens   2 0,04
  nieuwe technologieën   22 0,45
  zoekmotoren   9 0,18
  andere   47 0,95
Andere of niet bepaald     249 5,05

1.6.4.2 Gegevenstype behandeld in de kerndossiers (top 5)

Gegevenstype Aantal % dossiers
Identificatiegegevens 1.944 39,40
Beeld- en geluidopnamen 1.220 24,73
Gerechtelijke en geheime gegevens 419 8,49
Elektronische identificatiegegevens 362 7,34
Financiële bijzonderheden 252 5,11

1.6.4.3 Behandelde wetgeving in de kerndossiers (top 5)

Wetgeving Aantal % dossiers
Privacywet 3557 72,09
Wetgeving Camera 839 17,00
AVG 248 5,03
Wetgeving Krediet 98 1,99
Wetgeving Rijksregister/bevolkingsregisters/identiteitsdocumenten 87 1,76

1.7 Q&A-dossiers

Vraag en antwoord dossiers zijn voornamelijk dossiers waarbij het antwoord gebaseerd is op een gekend standpunt van de Privacycommissie en waarbij de contacten beperkt zijn in aantal. Dit uit zich vooral in telefoonoproepen of korte mailuitwisselingen. Er is voor de Privacycommissie geen inhoudelijk doel om de informatie te bewaren.

1.7.1 Globale analyse Q&A-dossiers Privacycommissie 2017

Trimester Dossier IN Dossier OUT % afgesloten Dossier OPEN
01.2017 - 03.2017 1428 1428 100,00 0
04.2017 - 06.2017 1162 1162 100,00 0
07.2017 - 09.2017 990 990 100,00 0
10.2017 - 12.2017 982 982 100,00 0
globaal 4562 4562 100,00 0

De Privacycommissie behandelde in 2017 naast de voormelde 4562 Q&A-dossiers ook 147 persdossiers.

1.7.2 Domeinen van de Q&A-dossiers 2017 (top 10)

Domein - Subdomein   Aantal % dossiers
Beeldverwerking   1441 31,59
Privacybeginselen   1326 29,07
Overheid   197 4,32
Arbeid   181 3,97
AVG   97 2,13
Economie   94 2,06
Telecommunicatie   88 1,93
Politie-inlichtingen   74 1,62
Handelspraktijken   74 1,62
Informatiebeveiliging   48 1,05

1.8 Aangifte- en kennisgevingsdossiers 2017 in cijfers

1.8.1 Globale analyse aangiftes

Trimester Nieuwe verwerkingen Wijziging van verwerking Correctie van verwerking Beëindiging van verwerking Totaal aantal verwerkingen
01.2017- 03.2017 2.146 107 26 89 2.368
04.2017 - 06.2017 2.131 117 136 83 2.467
07.2017 - 09.2017 2.288 64 47 122 2.521
10.2017 - 12.2017 1.938 53 49 37 2.077
globaal 8.503 341 258 331 9.433

1.8.2 Meldingen van nieuwe gegevensverwerkingen

Trimester Gewone aangifte VIA/DPR-aangifte Aangifte latere verwerking Thematische aangifte Totaal aantal aangiftes
01.2017- 03.2017 446 80 11 1.609 2.146
04.2017 - 06.2017 360 50 8 1.713 2.131
07.2017 - 09.2017 299 57 6 1.926 2.288
10.2017 - 12.2017 218 44 8 1.668 1.938
globaal 1.323 231 33 6.916 8.503

Gewone aangifte: melding van een verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld het aanleggen van een klantenbestand voor commerciële doeleinden).
VIA/DPR-aangifte: een gestandaardiseerde aangifte voor een grote groep verantwoordelijke voor de verwerking.
Aangifte latere verwerking: melding van het hergebruik van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek.
Thematische aangifte: meldingen van het gebruik van bewakingscamera's. Een verwerking heeft betrekking op één bepaalde locatie maar kan meerdere bewakingscamera's bevatten.

1.8.3 Verwerkingen per doeleinde

Doeleinde     Aantal aangiften
Algemene doeleinden     527
Doeleinden van de overheid     43
Bewaking en toezicht op de arbeidsplaats     1.129
Justitie en politie     117
Bewaking en toezicht     5.787
Onderwijs     14
Cultuur en welzijn     14
Sociale zekerheid     1
Gezondheidszorg     77
Primair of secundair wetenschappelijk onderzoek     159
Bank- en kredietwezen, verzekeringen     23
Handel     125
Latere verwerking     33
Andere doelen     482

1.8.4 Kennisgeving gebruik mobiele camera door de politiediensten

Trimester Globaal Sportmanifestatie Betoging Evenement Feestelijkheden Culturele manifestaties Oproer Andere
01.2017- 03.2017 29 23 2 4 0 0 0
04.2017 - 06.2017 17 11 1 3 1 1 0
07.2017 - 09.2017 28 22 0 6 0 0 0
10.2017 - 12.2017 18 15 1 1 0 0 1
Globaal 92 71 4 14 1 1 1

Volgens de camerawet mogen de politiediensten mobiele bewakingscamera's inzetten bij grote volkstoelopen. Het gebruik van deze camera's moeten ze melden bij de Privacycommissie.

Vorige pagina Volgende pagina
Terug naar boven