Is de Camerawet altijd van toepassing? - Uitzonderingen

Hoewel de meerderheid van de geplaatste camera’s in België bewakingscamera’s zijn, zijn er bepaalde bewakingscamera’s die de voorschriften van de Camerawet niet moeten naleven.

Bijvoorbeeld:

  • bewakingscamera’s waarvan de plaatsing- en gebruiksmodaliteitendoor een bijzondere wetgeving worden geregeld. De Voetbalwet is hier een voorbeeld van (met camerabewaking in bepaalde voetbalstadions). Belangrijk hier is dat deze bijzondere wetgeving wel voldoende details moet bevatten omtrent de plaatsing en het gebruik van deze toestellen (een loutere vermelding van het woord “camera” bijvoorbeeld is niet voldoende);
  • bewakingscamera’s ten overstaan van de werknemer  opgesteld op een bewaakte arbeidsplaats met het oog op veiligheid en gezondheid, bescherming van de goederen van de onderneming, controle van het productieproces en controle van de arbeid van de werknemer. In de privésector moet dan cao (collectieve arbeidsovereenkomst) nr. 68 worden nageleefd;
  • bewakingscamera’s geplaatst en gebruikt door de inspectie- en controlediensten indien dit uitdrukkelijk wordt toegelaten door de wetgeving die hun bevoegdheden regelt om inderdaad gebruik te kunnen maken van camera’s in het kader van hun specifieke opdrachten.

Meer informatie over camera's op de werkvloer vindt u bij het thema Camera's op de werkvloer.

Het kan gebeuren dat op de arbeidsplaats zowel de Camerawet als cao nr. 68 over camerabewaking gelijktijdig worden toegepast. De praktijk wijst immers uit dat de beide doelen op hetzelfde moment aanwezig kunnen zijn en dat er vaak maar één camerasysteem gebruikt wordt. Een gekend voorbeeld is camerabewaking in een grootwarenhuis. Deze camera’s kunnen tegelijk dienen om toezicht te houden op de personeelsleden die de kassa bedienen en om misdrijven (bv. diefstal) te voorkomen, waarbij dan ook klanten gefilmd kunnen worden. Aan de ene kant moet de verantwoordelijke voor de verwerking dus de Camerawet eerbiedigen voor de personen die onder de Camerawet vallen (bv. de klanten) en aan de andere kant de AVG voor camerabewaking op de arbeidsplaats (het personeelslid dat de kassa bedient), met een aantal bijkomende, specifieke vereisten als cao nr. 68 van toepassing is.

De Camerawet stelt wel uitdrukkelijk dat als eenzelfde verantwoordelijke een bewakingscamera voor meerdere doeleinden zou gebruiken, de verschillende wetgevingen tegelijkertijd van toepassing zijn. In geval er een conflict zou zijn tussen sommige van deze bepalingen, moeten de regels van de Camerawet worden toegepast.