geactualiseerd i.f.v. de AVG

Impact van de Brexit op de doorgifte van persoonsgegevens

De impact van de Brexit is afhankelijk van de politieke onderhandelingen vòòr het verstrijken van de officiële datum van de Brexit die is vastgesteld op 31 januari 2020. Gezien het huidig politiek klimaat zijn de twee volgende scenario's mogelijk: het akkoord met de Europese Unie wordt voor 31 januari 2020 goedgekeurd, of niet. Wat zijn de gevolgen van een Brexit zonder akkoord?

1. Akkoord met de Europese Unie wordt goedgekeurd voor 31 januari 2020

In dit geval gaat de Brexit in op de datum waarop een akkoord bereikt werd.

Wat met de gegevensvewerkingen?

Er werd een uittredingssakkoord overeengekomen met een overgangsperiode van twee jaar. De AVG blijft dus op het Verenigd koninkrijk van toepassing tot eind 2020. In dit geval verandert er voor doorgifte van persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk niets gedurende de 2 jaar die volgen op de Brexit. We bevelen echter aan om u op een no-deal Brexit scenario voor te bereiden en na te denken over de instrumenten die ingezet kunnen worden (zie sectie 2. Geen goedkeuring voor 31 januari 2020).

2. Akkoord met de Europese Unie wordt niet goedgekeurd voor 31 januari 2020

Er is geen enkel uittredingsakkoord bereikt tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (no-deal Brexit). In dat geval wordt het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 februari 2020 beschouwd als een derde land.

Wat met de gegevensverwerkingen?

De verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers in de Unie moeten dan instaan voor een voldoende en adequaat beschermingsniveau voor alle gegevensdoorgiftes naar het Verenigd Koninkrijk na 31 januari 2020. Een van de volgende instrumenten ter omkadering van deze doorgiftes moet worden ingezet:

Het Europees Comité voor Gegevensbescherming (ECGB) keurde een informatieve nota goed met betrekking tot de onder de AVG beschikbare mechanismen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk bij een Brexit zonder akkoord.

Hoe moet ik mij voorbereiden op een Brexit zonder akkoord?

1. Identificeer de verwerkingsactiviteiten die een doorgifte van persoonsgegevens vergen naar het Verenigd Koninkrijk.
2. Bepaal het meeste geschikt doorgifte-instrument om uw verwerkingsactiviteiten uit te voeren (zie de volgende vraag).
3. Voer het gekozen doorgifte-instrument in zodat het op 1 februari 2020 van toepassing en in werking is.
4. Vermeld in uw interne documentatie dat er doorgiftes naar het Verenigd Koninkrijk zullen plaatsvinden.
5. Werk uw vertrouwelijkheidsverklaring bij door te vermelden dat er doorgiftes zullen plaatsvinden naar het Verenigd Koninkrijk.

Wat met de overheidsinstellingen?

Naast de hierboven vermelde doorgifte-instrumenten, voorziet de AVG in specifieke instrumenten die kunnen worden ingezet door dit soort instellingen ter omkadering van gegevensdoorgiftes buiten de Europese Unie (EU).

  • Bindende juridische instrumenten tussen de overheden of overheidsinstellingen (zoals een internationaal, bilateraal of multilateraal verdrag).
  • Bepalingen te integreren in administratieve regelingen tussen overheidsinstanties die voorzien in afdwingbare en effectieve rechten van betrokkenen.

De overheidsinstantie van wie de verwerkingen vallen onder de Richtlijn EU 2016/680 "Politie - Justitie" moeten de doorgifte-instrumenten gebruiken die deze Richtlijn bepaalt.