Ik wens na te gaan of iemand gegevens over mij verwerkt. Wat moet ik doen?

Terug naar het FAQ-overzicht
Ik wens na te gaan of iemand gegevens over mij verwerkt. Wat moet ik doen?

Heel concreet heeft u vanwege de verantwoordelijke voor de verwerking recht op volgende informatie:

  • het feit of er al dan niet gegevens over u verwerkt worden;
  • het doel waarvoor deze gegevens verwerkt worden;
  • de aard van de gegevens;
  • de oorsprong van de gegevens;
  • de categorieën ontvangers aan wie deze gegevens worden verstrekt.

De verantwoordelijke voor de verwerking moet u eveneens de gegevens zelf die worden verwerkt in begrijpelijke vorm verstrekken.

Het is voldoende dat de gegevens u worden meegedeeld. Over de manier waarop dit gebeurt, beslist de verantwoordelijke voor de verwerking (hij is bv. niet verplicht om u een kopie van de verwerkte gegevens te bezorgen).

Om uw kosteloze recht van toegang uit te oefenen, dient u uw verzoek te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking. Als betrokkene moet u uw identiteit bewijzen, wat inhoudt dat u het best een kopie van uw identiteitskaart toevoegt aan het verzoek.

Ook dient het verzoek te beantwoorden aan een aantal formele vereisten. Overeenkomstig de Privacywet is immers een gedagtekend en ondertekend verzoek nodig en moet dit langs de post of met een telecommunicatiemiddel worden verstuurd (bv. fax of e-mail met een elektronische handtekening), maar kan het ook ter plaatse worden afgegeven.

Indien deze voorwaarden zijn nageleefd, is de verantwoordelijke voor de verwerking ertoe verplicht om de gevraagde en beschikbare informatie mee te delen over de verwerkte gegevens die betrekking hebben op uw persoon. De inlichtingen moeten ten laatste binnen 45 dagen na ontvangst van het verzoek worden meegedeeld.

De Autoriteit stelt een modelbrief ter beschikking in het kader van het recht van toegang. U hoeft enkel nog een aantal concrete contactgegevens in te vullen, alsook aan te kruisen welke informatie u wenst te ontvangen (grijze zones).