Hoe zit dat met de geautomatiseerde beslissingen, waaronder profilering? (Art. 22 AVG)

U hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat uitsluitend berust op een geautomatiseerde beslissing, waaronder profilering, en die rechtgevolgen heeft voor u of u aanmerkelijk zou kunnen treffen.

Laten we beginnen met de definitie van profilering: "profilering" is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen".

Het gaat erom dat u het recht hebt om niet onderworpen te worden aan een besluit dat uitsluitend berust op een geautomatiseerde beslissing, waaronder profilering, en die rechtgevolgen heeft voor u of u aanmerkelijk zou kunnen treffen. Wat hier wordt bedoeld is dat een beslissing misschien geen rechtsgevolgen veroorzaakt maar u toch aanmerkelijk kan treffen op dezelfde manier als een rechtsgevolg.

Voorbeelden zijn: de automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of de verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst.

Maar dit recht is echter niet geldig als de beslissing:

  • noodzakelijk is om een overeenkomst af te sluiten of uit te voeren tussen uzelf en diegene die uw gegevens verwerkt;
  • toegestaan is door een wet die voorziet in gepaste maatregelen zodat u uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belang kan behouden (bijvoorbeeld de controle en de preventie van belastingfraude en belastingontduiking);
  • berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

We moeten 2 belangrijke punten onthouden:

  • Als er een overeenkomst is of u hebt uw toestemming gegeven, dan moet de verwerkingsverantwoordelijke alles in het werk stellen zodat u uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen behoudt en hij moet u ten minste het recht geven:
    • op een menselijke tussenkomst,
    • uw standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.
  • Er kunnen op basis van gevoelige gegevens  zoals bijvoorbeeld gezondheidsgegevens, gegevens die betrekking hebben op religie, syndicaal lidmaatschap, seksuele voorkeur,...) geen geautomatiseerde beslissingen worden genomen. Het is de bedoeling om discriminerende gevolgen te vermijden die gelinkt zijn aan de verwerking van dit soort gegevens. Maar er mag wel een geautomatiseerde beslissing worden genomen op basis van gevoelige gegevens, zelfs bij profilering, als de verwerking gebeurt na uw uitdrukkelijke toestemming of omdat het noodzakelijk is voor een groot algemeen belang en als er gepaste maatregelen werden genomen om uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigd belang te behouden.