Onrechtstreekse toegang tot databank politiegegevens

Wat is onrechtstreekse toegang?

Onrechtstreekse toegang tot uw persoonsgegevens betekent dat u zich niet rechtstreeks tot een bepaalde overheid of dienst kunt wenden om toegang te vragen tot de gegevens die die over u verwerkt. Dit betekent concreet dat u de Autoriteit moet vragen om dit recht voor u uit te oefenen (artikel 13 van de Privacywet).

Bij welke overheden kan ik alleen onrechtstreekse toegang krijgen tot mijn gegevens?

Het gaat om de volgende instanties:

  • de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het Comité I (art. 3, § 4 Privacywet);
  • openbare overheden die een opdracht van gerechtelijke of bestuurlijke politie uitoefenen (bv. de inspecteurs van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) (art. 3, § 5, 1° en 3° Privacywet);
  • de politiediensten (art. 3, § 5, 2° en 5° Privacywet);
  • overheden of diensten die gegevens verwerken ingevolge de "Witwaswet", bijvoorbeeld de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, afgekort FSMA (art. 3, § 5, 4° Privacywet);
  • het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen, beter bekend als Child Focus (art. 3, § 6 Privacywet);
  • de FOD Financiën (art. 3, § 7 Privacywet).

Hoe moet ik een verzoek om onrechtstreekse toegang indienen?

Hiervoor heeft de Autoriteit een modelbrief opgesteld, die beschikbaar is via het downloadblokje rechts bovenaan. In deze modelbrief moet u de grijze zones aanvullen. Opgelet: u moet minimaal uw naam, voornaam, geboortedatum en nationaliteit. Het is ook verplicht de overheid aan te duiden waarbij u toegang wenst tot uw gegevens (zie hierboven "Bij welke overheden kan ik alleen onrechtstreekse toegang krijgen tot mijn gegevens?"), en de redenen te verduidelijken voor uw verzoek om onrechtstreekse toegang (artikel 37 van het uitvoeringsbesluit bij de Privacywet). Anders kan de Autoriteit uw verzoek niet behandelen (artikel 39 van het uitvoeringsbesluit bij de Privacywet).

Wat doet de Autoriteit bij onrechtstreekse toegang?

Nadat de Autoriteit uw verzoek om onrechtstreekse toegang heeft ontvangen, neemt zij contact op met de betrokken overheid of dienst. Zo kan zij onjuiste gegevens laten verbeteren, of vragen om gegevens te schrappen die in strijd met de regels bewaard of gebruikt worden. Verder kan ze bijkomende gegevens laten toevoegen of verbieden dat de verwerkte gegevens verder worden meegedeeld (artikel 42 van het uitvoeringsbesluit bij de Privacywet).

Welke informatie krijg ik als betrokkene?

Wanneer de Autoriteit haar verificaties heeft verricht, zal zij u hierover schriftelijk informeren. Dat gebeurt maximaal 3 maanden nadat de betrokken overheid/dienst het resultaat van de verificaties aan de Autoriteit heeft doorgegeven.


Als de betrokken overheid/dienst geen gegevens over u verwerkt, brengt de Autoriteit u daarvan op de hoogte. Als dat wel het geval is, mag de Autoriteit u enkel meedelen dat de nodige verificaties werden verricht (artikel 13 van de Privacywet). Enkel als uw verzoek een verwerking betreft van uw persoonsgegevens voor identiteitscontrole door de politiediensten, mag de Autoriteit u na advies van de politiedienst in kwestie alle andere informatie verstrekken die zij relevant vindt (artikel 46 van het uitvoeringsbesluit bij de Privacywet).

Een specifiek geval: onrechtstreekse toegang ingevolge de TFTP-overeenkomst

Op 28 juni 2010 ondertekenden de EU en de VS de zogenaamde "TFTP-overeenkomst", waarbij "TFTP" staat voor "Terrorist Finance Tracking Program". De bedoeling van deze overeenkomst is een wettelijk kader bieden voor de uitwisseling van financiële informatie tussen de landen van de EU en de VS in het kader van terrorismebestrijding.

Aangezien elke burger een recht van toegang en verbetering heeft tot informatie die de overheid over hem verwerkt, staat ook in artikelen 15 en 16 van deze overeenkomst beschreven dat het mogelijk is om toegang te krijgen tot zijn gegevens die ingevolge de TFTP-overeenkomst verwerkt worden en ze indien nodig te laten verbeteren, wissen of afschermen. In België moet u hiervoor wel de Autoriteit aanschrijven, volgens een welbepaalde procedure. De procedure is enkel van toepassing op burgers die de nationaliteit van een EU-lidstaat hebben, of permanent in een van de EU lidstaten verblijven.

Meer informatie over deze procedure