Het recht om uw gegevens in te zien (Art. 15 AVG)

U hebt het recht om op ieder ogenblik aan de verwerkingsverantwoordelijke te vragen welke gegevens hij over u bezit. En het gaat zelfs nog verder: u kunt vragen om een kopie van uw gegevens te krijgen. Hiermee behoudt u de controle en kan u bijvoorbeeld nagaan of uw gegevens die de verwerkingsverantwoordelijke in zijn bezit heeft wel kloppen.

U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te vernemen of hij nu uw persoonsgegevens verwerkt of niet verwerkt, en als hij ze verwerkt hebt u het recht om die gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen over:

  • de doeleinden van de verwerking
  • de categorieën persoonsgegevens;
  • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens werden of worden verstrekt, en meer bepaald de ontvangers gevestigd in het buitenland of internationale organisaties;
  • de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
  • het bestaan van het recht om aan de verwerkingsverantwoordelijke te vragen uw persoonsgegevens te verbeteren of te wissen, of de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, of nog het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking;
  • het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  • de bron van de gegevens bij een onrechtstreekse inzameling;
  • het bestaan van een geautomatiseerde beslissing, waaronder ook profilering en nuttige informatie over de onderliggende logica ervan, hoe belangrijk de verwerking van uw gegevens is en welke gevolgen dit voor u kan hebben.

U hebt ook het recht om een kopie te krijgen van de verwerkte gegevens. Volgens artikel 12 van de AVG is dit verzoek gratis.

Onthoud dat de verwerkingsverantwoordelijke een redelijke vergoeding kan aanrekenen om zijn administratieve kosten te dekken voor iedere bijkomende kopie die u vraagt.

Doet u uw verzoek via elektronische weg, dan moet u de informatie, als dat mogelijk is, ook elektronisch ontvangen, tenzij u anders hebt verzocht.