Het recht om uw gegevens te laten wissen (Art. 17 AVG)

Het kan gebeuren dat u zou willen dat de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens wist. Dat is mogelijk. Maar daarvoor moet u zich bevinden in een van de gevallen die in dit hoofdstuk worden beschreven.

De verwerkingsverantwoordelijke moet uw persoonsgegevens onmiddellijk laten wissen in een van de volgende gevallen:

 • uw gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden,
 • u trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking,
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens en er bestaan geen zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden voor de verwerking,
 • uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt,
 • uw gegevens moeten gewist worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting,
 • uw gegevens werden ingezameld toen u nog een kind was om diensten van de informatiemaatschappij aan te bieden.

Wat dit laatste geval betreft: de AVG legt uit dat dit recht bedoeld is als u uw toestemming als kind hebt gegeven en nog niet kon weten welke risico's die verwerking inhield en daarom later uw persoonsgegevens - in het bijzonder op het internet, wil laten wissen. U kunt dan dit recht uitoefenen, ook als u geen kind meer bent.

Hier gaat het dus over de gevallen waar de verwerkingsverantwoordelijke verplicht is uw gegevens te wissen.

Wat gebeurt er als die gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken werden doorgegeven?

Het is hier dat de uitdrukking "recht op vergetelheid" komt kijken die volgens ons eerder moet geïnterpreteerd worden als een volgrecht van het recht op gegevenswissing. Door de technologische vooruitgang is het hoogst waarschijnlijk dat een recht op vergetelheid niet echt mogelijk is.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens openbaar maakte en hij ze moet wissen omdat u zich bevindt in een van de bovengenoemde gevallen, moet hij alle redelijke maatregelen nemen om de andere verwerkingsverantwoordelijken die uw gegevens verwerken ervan te verwittigen dat u hebt gevraagd alle links naar uw persoonsgegevens of iedere kopie of reproductie ervan te wissen.

Het gaat hier dus niet om een resultaatsverplichting maar eerder om een inspanningsverplichtig.

Toch zal uw verzoek om uw gegevens te wissen geweigerd worden in 5 specifieke gevallen. Dit zijn de gevallen waar de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is:

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op informatie;
 • voor het naleven van een wet waarvoor het noodzakelijk is dat uw gegevens worden verwerkt of om een opdracht van algemeen belang te vervullen of voor het uitoefenen van het openbaar gezag;
 • de verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 • de verwerking is noodzakelijk voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden en voor zover het recht op gegevenswissing de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Als ik niet wil dat mijn gegevens op een bepaalde website gepubliceerd zijn, moet ik mij dan richten tot Google om die website uit de zoekresultaten te halen?
Hoe moet ik bij een website een verzoek indienen om mijn gegevens te verwijderen?
Hoe moet ik bij Google een verzoek indienen om mijn gegevens te verwijderen?
Wat moet ik doen als mijn vraag om mijn gegevens te verwijderen niet wordt ingewilligd?

Als het gaat om één website in het bijzonder, dan moet u zich in eerste instantie tot de beheerder van die website richten om uw gegevens te laten verwijderen. Als de websitebeheerder weigert dit te doen, kunt eventueel bij Google aankloppen. Als uw naam vermeld wordt op heel veel verschillende websites en het is praktisch onmogelijk om elke aparte beheerder van die websites aan te schrijven, dan kunt u het verzoek meteen bij Google indienen. Alleen is het zo dat wanneer u een verzoek indient bij Google, uw persoonsgegevens wel nog op die website(s) te lezen staan. Het is enkel de weg daarnaartoe die Google zal afsluiten.

Opgelet: in alle gevallen verplicht de AVG u om een specifieke procedure te volgen om de verwijdering van uw gegevens te vragen, anders is uw verzoek niet geldig. Zie daarvoor de onderstaande beschrijving van deze procedure. Bent u het oneens met de afwijzing van uw verzoek, dan kunt u ofwel de Autoriteit contacteren of u tot de rechtbank wenden (zie "Wat moet ik doen als mijn vraag om gegevens te verwijderen niet wordt ingewilligd?" hieronder).

U moet het verzoek schriftelijk indienen. Zorg ervoor dat het verzoek gedateerd en ondertekend is. Voeg ook een bewijs van uw identiteit bij de aanvraag, bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart. Zo is de websitebeheerder zeker van uw identiteit en wordt vermeden dat iemand anders in uw naam de verwijdering van uw gegevens aanvraagt. Geef duidelijk aan om welke ernstige reden u om de verwijdering van uw gegevens verzoekt.

De websitebeheerder heeft na de indiening van uw verzoek een maand de tijd om u te antwoorden. Als de beheerder weigert, mag u ook verwachten dat hij die weigering motiveert. Bij de beoordeling van uw verzoek moet door de websitebeheerder een evenwicht worden gevonden tussen het belang van uw privacybescherming als betrokkene en het belang van de maatschappij om geïnformeerd te worden.

Google heeft een speciaal formulier online gezet om uw verzoek in te dienen. Dat formulier respecteert de vereisten van de AVG.

Google heeft na de indiening van uw verzoek een maand de tijd om u te antwoorden. Als Google weigert, mag u ook verwachten dat daarvoor een motivatie gegeven wordt. Bij de beoordeling van uw verzoek moet door Google een evenwicht worden gevonden tussen het belang van uw privacybescherming als betrokkene en het belang van de maatschappij om geïnformeerd te worden.

Als u ervan overtuigd bent dat u een goeie reden hebt opgegeven om de verwijdering van uw gegevens te vragen maar uw verzoek toch niet werd ingewilligd, dan kunt u de Autoriteit contacteren en/of u tot de rechtbank wenden. Belangrijk: in elk geval moet u eerst zelf om de verwijdering van uw gegevens vragen én daarbij de procedure uit de AVG respecteren (zie "Hoe moet ik bij een website een verzoek indienen om mijn gegevens te verwijderen?" hierboven) vóór de Autoriteit of de rechtbank iets kunnen doen.