Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat uw gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die uw gegevens verwerkt. Bovendien kunt u ook dit recht van bezwaar laten gelden als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor verwerkingen voor direct marketingdoeleinden.

Waarom geen andere wettelijke basissen?

Eenvoudigweg omdat er mechanismen bestaan waarmee hetzelfde doel kan worden bereikt:

  • als de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op uw toestemming kan u uw toestemming intrekken
  • of als de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op een overeenkomst, kan u de overeenkomst verbreken.

Als de verwerking van gegevens gebaseerd is op een wet, is het logisch dat daartegen geen bezwaar kan worden gemaakt.

Direct marketing heeft een strenger stelsel. Ook in dit geval, kan u altijd ("kosteloos") bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Daarbij hoort ook het recht om bezwaar te maken tegen profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing, wat bijna altijd het geval is. Considerans 70 voegt de mogelijkheid toe om bezwaar te maken tegen profilering die betrekking heeft op direct marketing ongeacht of het een initiële dan wel verdere verwerking betreft.

Er wordt hier niet langer verwezen naar uw specifieke situatie. Dit betekent dat u geen redenen moet geven als u bezwaar maakt tegen een verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Dit stelsel is voor de verwerkingsverantwoordelijke dus nog strenger.

Welke zijn de gevolgen als u uw recht van bezwaar uitoefent?

Ook hier is er een onderscheid tussen een gegevensverwerking die gebaseerd is op het algemeen belang of het gerechtvaardigd belang en de gegevensverwerking voor direct marketing doeleinden.

Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking mag de verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens niet meer verwerken tenzij hij kan bewijzen dat er dwingende, gerechtvaardigde gronden zijn voor die verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als hij bewijst dat hij ze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Bij direct marketing mogen de persoonsgegevens eenvoudig niet langer worden verwerkt. Er zijn geen uitzonderingen mogelijk.

Nog twee bijkomende zaken rond dit recht van bezwaar

  1. De ene heeft te maken met de manier waarop u informatie krijgt: ten laatste tijdens uw eerste contact, moet het "algemeen" recht van bezwaar en het "direct marketing" recht van bezwaar uitdrukkelijk, duidelijk en gescheiden van overige informatie, onder uw aandacht worden gebracht.
  2. Ook mag u er bezwaar tegen maken dat uw gegevens worden verwerkt voor wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek als dit verband houdt met uw specifieke situatie.

Dit recht van bezwaar is beperkt tot de verwerkingen die gebaseerd zijn op een algemeen belang of gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke.