Handhavingsbeleid

Deze pijler behelst een omvangrijk takenpakket en is niet alleen gericht tot de bevoegde overheidsinstanties, maar ook tot de verantwoordelijken voor de verwerking.

Het verlenen van machtigingen betreft de bevoegdheid van de Autoriteit de toelating te geven aan een instantie behorend tot een bepaalde sector die verantwoordelijk is voor het verwerken en mededelen van persoonsgegevens. Ten aanzien van diezelfde verantwoordelijken voor de verwerking oefent de Autoriteit eveneens controle- en inspectietaken uit, verstrekt zij aanbevelingen (artikel 30, § 2 Privacywet) en evalueert zij de genomen veiligheidsmaatregelen.