Werkgroep Artikel 29 voor de bescherming van persoonsgegevens

De Gegevensbeschermingsautoriteit waakt overeenkomstig de Belgische Wet van 8 december 1992 (de Privacywet) over de eerbiediging van het fundamentele recht op bescherming van persoonsgegevens. In toepassing van Richtlijn 95/46/EG is elke lidstaat van de Europese Unie verplicht een dergelijke instantie op te richten. Deze autoriteiten voor gegevensbescherming vergaderen in het raam van de Werkgroep Artikel 29 voor de bescherming van persoonsgegevens (afgekort Groep 29), zo genoemd omdat hij werd opgericht in toepassing van artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG.

De Groep 29 is een onafhankelijke Europese werkgroep die kwesties op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en privacy behandelt. De privacycommissies van de 28 lidstaten van de Europese Unie zijn hierin vertegenwoordigd. De Autoriteit maakt er dus eveneens deel van uit. Naast de EU-lidstaten, maakt ook de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming deel uit van de Groep 29.

De lidstaten van de Europese Economische Ruimte (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) hebben in deze groep het statuut van waarnemer, net als een aantal kandidaat-lidstaten (bv. Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië). Het secretariaat wordt waargenomen door de afdeling "Gegevensbescherming" van het Directoraat-generaal (DG) Justitie, Vrijheid en Veiligheid van de Europese Gegevensbeschermingsautoriteit.

Tot de opdrachten van de Groep 29 behoort elke kwestie in verband met de toepassing van nationale bepalingen die aangenomen werden in uitvoering van Richtlijn 95/46/EG (richtlijn "Gegevensbescherming") en 2002/58/EG (richtlijn "Elektronische communicatie").

De Groep 29 verstrekt regelmatig adviezen, publiceert werkdocumenten en resoluties over diverse thema’s in verband met de bescherming van de privacy en persoonsgegevens in een streven naar een geharmoniseerde toepassing van deze richtlijnen in de 27 lidstaten van de Unie. Ze is eveneens belast met het verstrekken van deskundig advies aan de Europese Gegevensbeschermingsautoriteit en moet zich uitspreken over gedragscodes die op communautair niveau worden opgesteld.

De adviezen en andere documenten van de Groep 29 zijn openbaar en kunnen worden geraadpleegd op haar website. Sommige daarvan vormen het onderwerp van een publieke bevraging waarbij iedereen wordt uitgenodigd om zijn standpunt bekend te maken over de aangesneden thematiek. De Groep 29 stelt een tweejaarlijks werkschema op en het jaarlijkse activiteitenverslag is eveneens openbaar en online beschikbaar.

De Groep 29 houdt vijf maal per jaar gedurende twee dagen een plenaire zitting in de gebouwen van de Europese Unie te Brussel. Belangrijke voorbereidende werkzaamheden vinden plaats in verschillende werkgroepen die gewijd zijn aan een specifieke thematiek. De Autoriteit en haar secretariaat nemen actief deel aan de werkzaamheden van verschillende werkgroepen, die onder meer gewijd zijn aan de verwerking van medische gegevens, aan de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën en aan grensoverschrijdende gegevensstromen.