Google Street View

Google Street View is een zogenaamde "mobile mapping"-toepassing, een technologie waarmee een met een camera en/of scanner uitgerust voertuig digitaal alle gegevens kan opslaan van een specifiek traject, onder meer door 360°-foto's te nemen. Op deze 360°-foto's zullen vaak persoonsgegevens te zien zijn, zoals wandelaars in een winkelstraat, nummerplaten van auto's, huizen enz. Dit is de reden waarom deze toepassing onderworpen is aan de Privacywet.

Om te vermijden dat personen of nummerplaten herkenbaar zijn op de foto's en om de privacy van de betrokkenen optimaal te beschermen, is de Autoriteit een aantal punten overeengekomen met Google:

  • nadat de foto werd genomen, zijn gezichten van personen en herkenbare elementen (waaronder nummerplaten) "geblurd", d.w.z. onherkenbaar gemaakt. Dit gebeurt auotmatisch voor publicatie online;
  • Google stelt een tool ter beschikking waarmee u zich eenvoudig kunt verzetten tegen de publicatie en/of verdere verwerking van persoonsgegevens of goederen die verbonden zijn aan specifieke personen (zoals een voertuig, een woning). Het gaat om een online toepassing beschikbaar in Google Street View;
  • Google garandeert dat er binnen een redelijke termijn gevolg wordt gegeven aan uw verzet door een effectieve "blurring" van de beelden".

Als u dus van mening bent dat u ondanks de "blurring" van uw gezicht op de foto toch nog herkenbaar bent, dan kunt u aan Google vragen om u volledig te "blurren". U kunt ook aan Google vragen de foto van uw huis onherkenbaar te maken. De nodige informatie hiervoor vindt u op de website van Google Street View.

Voorafgaand aan de lancering van deze toepassing heeft Google er zich tegenover de Autoriteit toe verbonden een aantal maatregelen te nemen teneinde de rechten te waarborgen van personen van wie gegevens zichtbaar zijn op de beelden. Zo zijn de via de toepassing beschikbare beelden al tamelijk gedateerd: dit varieert van enkele maanden tot enkele jaren. Zij geven dus geen actueel beeld van de openbare weg laat staan een beeld in "real time". Een wazig effect (men heeft het over "blurring"=Engels voor bewust wazig maken) wordt per definitie toegepast op aangezichten en nummerplaten teneinde die onherkenbaar te maken. Dit wordt automatisch door Google verricht vóór online publicatie.

Google heeft voor de gebruikers van Street View eveneens in de mogelijkheid voorzien om te vragen naar een doorgedreven "blurring" van hun aangezicht of hun voertuig, of te vragen dat een huis of een terrein onherkenbaar gemaakt zou worden. Een overzicht van de voormelde maatregelen is beschikbaar op de Googlepagina met het privacybeleid voor Street View.