Gezondheidsgegevens

Gelet op de specifieke aard van gezondheidsgegevens voorziet de Privacywet in een enigszins afwijkend regime voor dit soort gegevens. Zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de Patiëntenrechtenwet bepaalt de Privacywet immers dat u het recht heeft om hetzij op rechtstreekse wijze hetzij onrechtstreeks, namelijk met behulp van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, kennis te krijgen van persoonsgegevens die uw gezondheid betreffen.

Deze laatste, onrechtstreekse toegang komt er enkel op vraag van u als betrokken persoon zelf of op vraag van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Uitstel van de mededeling van de persoonsgegevens is uitzonderlijk mogelijk in het kader van verwerkingen voor medisch wetenschappelijk onderzoek.

De Patiëntenrechtenwet voorziet evenwel in een specifiek recht van toegang. Dit recht moet u in staat stellen om controle uit te oefenen ten aanzien van de gegevens die over u in een patiëntendossier zijn opgenomen en dient dus om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen. Dit specifieke recht van toegang, omschreven in de Patiëntenrechtenwet, is met andere woorden een verbijzondering van het algemene recht van toegang waarin artikel 10 van de Privacywet voorziet. Zoals reeds aangehaald blijft de Privacywet dus van kracht voor het recht van toegang tot gezondheidsgegevens die niet in een patiëntendossier zijn opgenomen (bv. gezondheidsgegevens die door de werkgever worden bijgehouden).

Aan het verzoek tot inzage in uw patiëntendossier op basis van de Patiëntenrechtenwet wordt ten laatste binnen 15 dagen na ontvangst ervan gevolg gegeven. Eventuele persoonlijke notities van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en gegevens die betrekking hebben op derden zijn van dit recht op inzage uitgesloten. In principe wordt het recht rechtstreeks uitgeoefend. Volledigheidshalve kan nog vermeld worden dat deze specifieke wet eveneens in een recht op afschrift voorziet.

Voor meer informatie omtrent de Patiëntenrechtenwet kan u terecht op de website van de "Federale ombudsdienst rechten van de patiënt".