Gezondheidsgegevens

De Patiëntenrechtenwet voorziet in een specifiek recht van toegang. Dit recht moet de betrokken persoon in staat stellen om controle uit te oefenen ten aanzien van de gegevens die over hem in een patiëntendossier zijn opgenomen en dient dus om zijn persoonlijke levenssfeer te beschermen. Dit specifieke recht van toegang, omschreven in de Patiëntenrechtenwet, is met andere woorden een verbijzondering van het algemene recht van toegang waarin de AVG voorziet. De AVG blijft evenwel van kracht voor het recht van toegang tot gezondheidsgegevens die niet in een patiëntendossier zijn opgenomen (bv. gezondheidsgegevens die door de werkgever worden bijgehouden).

Aan het verzoek tot inzage in het patiëntendossier van de betrokkene op basis van de Patiëntenrechtenwet moet u als verwerkingsverantwoordelijjke ten laatste binnen 15 dagen na ontvangst gevolg geven. Eventuele persoonlijke notities van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en gegevens die betrekking hebben op derden zijn van dit recht op inzage uitgesloten. In principe wordt het recht rechtstreeks uitgeoefend. Volledigheidshalve kan nog vermeld worden dat deze specifieke wet eveneens in een recht op afschrift voorziet.

Voor meer informatie omtrent de Patiëntenrechtenwet kan u terecht op de website van de "Federale ombudsdienst rechten van de patiënt".