Adviesaanvraag artikel 23 wet van 3 december 2017

Vanaf 31 oktober 2019 worden de adviesaanvragen die via deze webpagina ingediend werden niet meer behandeld. Zie onze nieuwe procedure voor adviesaanvragen.

U kan dit formulier gebruiken om uw verzoek om advies bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in te dienen. Het kenniscentrum zal u een ontvangstmelding overmaken waarin de zittingsdatum waarop uw adviesaanvraag wordt behandeld wordt medegedeeld. Het advies zal u overgemaakt worden en zal tevens op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit worden bekend gemaakt.

Elk ontwerp van reglementering dat ter advies wordt voorgelegd, dient een definitieve versie te zijn, vergezeld van de memorie van toelichting, verslag aan de Koning, nota aan de regering of elk ander document dat toelaat de context van het ontwerp alsook de doelstellingen ervan te verduidelijken

We verwerken uw persoonsgegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van uw verzoek om advies. We gebruiken uw gegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden.

Het formulier dient in één van de drie landstalen ingevuld te worden. Technische bijlagen bij het aanvraagformulier mogen naast de drie landstalen ook in het Engels opgesteld zijn (andere talen worden niet aanvaard). Indien niet voldaan wordt aan deze taalvereiste zal de aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd.

Adviesaanvrager

Contactpersoon 1

Contactpersoon 2

Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png eps tif pict txt html pdf doc docx ppt pptx xls avi mp3.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png eps pict txt html pdf doc ppt pptx xls xlsx avi mp3.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png bmp tif pict txt html pdf doc docx ppt pptx xls xlsx mov mp3.