eID op de werkvloer

Mag mijn werkgever vragen om mijn eID?

Ja, zij het enkel wanneer daarvoor een goede reden bestaat. Je werkgever moet allerlei verplichtingen van sociale zekerheid vervullen naar aanleiding van het afsluiten van een arbeidscontract (bijvoorbeeld de Dimona-aangifte). Om deze verplichtingen correct te kunnen vervullen, moet de werkgever je identiteit kennen.

Jouw werkgever mag ook andere identiteitsbewijzen aanvaarden.

Jouw werkgever moet ook je Rijksregisternummer kennen, maar mag dit enkel gebruiken voor zover vereist voor de toepassing van de reglementering rond sociale zekerheid.

Vanaf welk moment in de aanwervingsprocedure mag mijn potentiële werkgever vragen om mijn eID?

Dit mag van zodra de werkgever redelijkerwijs nood heeft aan een bewijs van uw identiteit.

Bij deelname aan een toelatingsproef kan je gevraagd worden je identiteit te bewijzen, zodat er naderhand geen twijfel is welke resultaten je behaalde.

In bepaalde gevallen is de werkgever verplicht na te gaan of je beschikt over bepaalde kwalificaties of werktoelatingen. In dit geval moet de werkgever je identiteit kennen en kunnen vergelijken met deze vermeld op de kwalificaties of werktoelatingen in kwestie.

Vanaf welk moment mag een uitzendkantoor mij vragen om mijn eID?

Net als elke andere werkgever moet een uitzendkantoor allerlei verplichtingen van sociale zekerheid vervullen naar aanleiding van het afsluiten van een arbeidscontract (bijvoorbeeld de Dimona-aangifte). Bij uitzendarbeid is de tijd die verloopt tussen de selectie van een kandidaat voor een interimbaan en de indiensttreding vaak erg kort. Het uitzendkantoor mag daarom bij de inschrijving van de uitzendarbeider reeds je eID opvragen en uitlezen (inclusief rijksregisternummer).

Indien het uitzendkantoor geïnteresseerden de gelegenheid geeft zich aan te melden via hun website, mag zij op dit moment al de nodige persoonsgegevens opvragen met uitzondering van het rijksregisternummer. Van enige indiensttreding (met bijhorende Dimona-aangifte) is op dit moment immers nog lang geen sprake.

Inloggen op bedrijfssystemen - mag mijn werkgever mij verplichten mijn eID te gebruiken om mij aan te melden?

Ja, voor zover je werkgever hiervoor een redelijke verantwoording kan geven en je voorafgaandelijk voldoende geïnformeerd wordt.

Voor bedrijfssystemen die persoonsgegevens bevatten is de werkgever verplicht gepaste veiligheidsmaatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.

Elektronische handtekening – mag mijn werkgever mij verplichten mijn eID te gebruiken om documenten te ondertekenen?

Je werkgever mag dit doen. De opdracht om documenten met de eID te ondertekenen mag enkel gegeven worden voor documenten die tot het takenpakket van de betrokken werknemer behoren. Verder heeft het ook geen zin digitale ondertekening met de eID te vragen van documenten die niet ondertekend hoeven te worden. Hetzelfde geldt voor documenten waarvoor een eenvoudigere elektronische handtekening (bijvoorbeeld naamsvermelding onderaan een e-mail, scan van een handgeschreven handtekening) of een digitale tijdsstempel uitgaande van de onderneming of instantie volstaat.

Kortom, je werkgever moet uitzoeken of een digitale handtekening met grote bewijswaarde wel noodzakelijk is.

Omdat je werkgever de verantwoordelijke voor de verwerking is voor de persoonsgegevens die verwerkt worden bij het plaatsen van een elektronische handtekening met de eID, moet hij de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens van zijn werknemers die hun eID gebruiken om professionele documenten te ondertekenen. Concreet moet je werkgever voldoende middelen inzetten om zijn informaticasystemen af te schermen van malware die erop gericht is mensen in de val te lokken door hen documenten te laten ondertekenen zonder dat zij zich daarvan bewust zijn of met een andere inhoud dan verwacht.