Doe de stemtest

Organisatie van verkiezingspolls zonder afbreuk te doen aan de AVG: hoe gebeurt dit op een correcte manier?

In het verleden heeft de Gegevensbeschermingsautoriteitmeermaals vastgesteld dat wanneer de verkiezingen in aantocht zijn, verschillende media on line allerhande polls organiseren teneinde het stemgedrag te bepalen van de bezoekers van hun respectievelijke sites. Dit stemprofiel wordt dan afgeleid uit de antwoorden die op praktische vragen worden gesteld. Meestal gaat het hierbij om een ja/nee-antwoord.

De GBA wenst hierbij eraan te herinneren dat persoonsgegevens die de politieke overtuiging betreffen, gevoelige gegevens vormen waarvan de verwerking in beginsel door de AVG verboden is. De betrokken websites kunnen zich hierbij op geen enkele uitzondering beroepen die de verwerking van dergelijke gegevens toch zou toestaan.

Het is dus essentieel dat de websites bij dergelijke polls geen enkel persoonsgegeven verzamelen noch bewaren. Er mag dus geen enkel verband kunnen worden gelegd tussen enerzijds de antwoorden op de vragen en de resultaten van dergelijke vragen en anderzijds de betrokken persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van zijn e-mailadres, naam, voornaam, adres, IP-adres, enz.

Indien stemtesten toch persoonsgegevens verwerken, dient elke deelnemer vooraf goed geïnformeerd te zijn over het gebruik van zijn gegevens en moet hij daartoe uitdrukkelijk zijn toestemming verlenen, dit aan de hand van een actieve keuze van de deelnemer (bijv. vakje dat de betrokkene zelf moet aankruisen om zijn keuze uit te brengen).  Het gaat hier namelijk om politieke, en dus gevoelige, gegevens die een bijzonder beschermd regime genieten in de privacywet.
De persoonsgegevens mogen enkel  worden gebruikt voor de stemtesten. Elk ander gebruik van de persoonsgegevens (bijvoorbeeld met het oog op direct marketing) kan enkel mits de betrokkene daar in alle vrijheid (zonder nadelige gevolgen), op basis van duidelijke en voorafgaande informatie, zelf een actieve toestemming over kan verlenen.
De persoonsgegevens moeten  zo spoedig als mogelijk na afloop van de verkiezingen worden vernietigd en mogen enkel op anonieme wijze verder worden verwerkt (bijv.  enkel behoud van statistieken).

Conclusie

De gegevens die via dergelijke polls worden verzameld, moeten zich beperken tot anonieme gegevens. Door het werken met anonieme gegevens wordt bijvoorbeeld uitgesloten dat de gegevens verzameld via dergelijke polls gekoppeld worden aan gepersonaliseerde directmarketingacties, zoals het toezenden van nieuwsbrieven, enz.

Wanneer toch persoonsgegevens worden verwerkt, kan dit enkel mits de geïnformeerde en uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene en moeten de aldus verkregen gegevens na de verkiezingen worden vernietigd, tenzij de betrokkenen hun actieve toestemming voor verder gebruik hebben verleend.