Uw rechten uitoefenen in België?

In België is toegang tot de persoonsgegevens die Europol verwerkt onrechtstreeks. Het is met andere woorden de Autoriteit die als tussenpersoon optreedt om in uw plaats uw rechten uit te oefenen. U moet zich hiervoor dus richten tot de Autoriteit. De hele procedure is gratis.

U richt aan de Autoriteit een gedateerde en ondertekende brief (met naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit en een kopie van de identiteitskaart, paspoort of plaatsvervangend document).

Het verzoek moet bovendien de volgende informatie bevatten (indien u over die informatie beschikt):

  • de autoriteit of de dienst die verantwoordelijk is voor het signalement;
  • alle relevante informatie over de betwiste persoonsgegevens zoals de aard van de persoonsgegevens, de omstandigheden waarin of de plaats waar men op de hoogte werd gebracht van de betwiste persoonsgegevens);
  • de eventuele gewenste verbeteringen.

Uitgebreidere informatie en een modelbrief vindt u bij onze privacythema's, thema "De verschillende rechten" > Beperkingen van het recht van toegang.