Uw rechten

U hebt recht op toegang tot de persoonsgegevens die Europol over u verwerkt. Het recht op toegang is immers mogelijk voor iedere persoon die verzoekt toegang te hebben tot de hem betreffende informatie in een bestand. Dankzij dit grondbeginsel kan de betrokken persoon zijn gegevens controleren die door een derde wordt bijgehouden.

Dit recht wordt uitdrukkelijk bepaald in artikel 30 van de Europol-Overeenkomst en wordt aangevuld met het recht op verbetering of schrapping als uw persoonsgegevens onjuist zijn (artikel 31 van de Europol-Overeenkomst).

Om uw rechten uit te oefenen, richt u een geschreven verzoek tot de bevoegde overheid van een lidstaat. In België is dat de Autoriteit. Uw verzoek wordt vervolgens naar Europol doorgestuurd. Europol heeft drie maanden tijd om uw verzoek te behandelen. Het toegangsrecht wordt uitgeoefend conform het nationaal recht van het land waaraan het verzoek is gericht.

Als u niet akkoord gaat met de beslissing van Europol, kunt u beroep aantekenen bij het Gemeenschappelijk Controleorgaan. Ook als u binnen de drie maanden geen reactie kreeg op uw verzoek, kunt u zich richten tot het Gemeenschappelijk Controleorgaan.