geactualiseerd i.f.v. de AVG

Epidemie COVID-19

In de strijd tegen de Covid-19 epidemie staan we allen achter het allesoverheersende doel om de volksgezondheid van onze burgers te beschermen. Maar zelfs in deze bijzondere periode is het belangrijk dat de beginselen van gegevensbescherming worden nageleefd.

Wij wijzen er nogmaals op dat het beschermen van gegevens geen belemmering vormt voor de strijd tegen de verspreiding van het virus. De privacybeginsels maken het mogelijk om een goed evenwicht te vinden tussen de verschillende belangen die op het spel staan.

Om die reden wil de Autoriteit een paar tips geven zodat het evenwicht bewaard blijft tussen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van de volksgezondheid.

Covid-19 op de werkvloer

We ontvngen recent een aantal terugkerende vragen betreffende de preventieve maatregelen die door bedrijven en werkgevers worden genomen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het virus en de voorwaarden waaronder persoonsgegevens - en in het bijzonder gezondheidsgegevens - in dit verband mogen worden verwerkt.

Meer weten

Het gebruik van gezondheidsapps

Allerlei soorten gegevens worden verwerkt in de bestrijding van de COVID-19 epidemie. Ook voor ons zijn volksgezondheid en de bestrijding van de verspreiding uiteraard van het allergrootste belang. We zien echter apps ontstaan die daarbij de bestaande regels niet respecteren en brengen daarom een aantal uitgangspunten in herinnering.

Meer weten

 

Opsporingsapplicaties en Covid-19 databanken

Het Kenniscentrum van de GBA heeft twee adviezen uitgebracht over 2 voorontwerpen van koniklijke besluit betreffende het gebruik van opsporingsapplicaties en het oprichten van een databank "om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen".