Duiding bij de Privacywet

Als sinds 1992 is de Privacywet, samen met het uitvoeringsbesluit van deze wet, het werkinstrument bij uitstek voor de Gegevensbeschermingsautoriteit. Zij gebruikt de wet als basis voor haar adviezen en aanbevelingen, en als leidraad bij het verlenen van machtigingen. Ook vragen van burgers die bij de Gegevensbeschermingsautoriteit toekomen, worden beantwoord met de Privacywet in het achterhoofd.

Deze basiswet mag echter niet als een geïsoleerd juridisch instrument worden beschouwd. Zij is immers de omzetting van Europese Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, die op haar beurt is voortgevloeid uit Verdrag nr. 108 van de Raad van Europa. De Privacywet kan dus in geen geval worden losgekoppeld van haar Europese context. En in deze context zijn in de afgelopen jaren heel wat aanvullingen en interpretaties van de regelgeving meegegeven, onder andere door de Groep gegevensbescherming artikel 29, waar de Gegevensbeschermingsautoriteit lid van is, maar ook door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, het Hof van Straatsburg en het Raadgevend Comité van Verdrag 108.

Een schat aan informatie, die de Gegevensbeschermingsautoriteit dan ook op een gestructureerde manier heeft willen ontsluiten. Op initiatief van de voorzitter, dhr. Willem Debeuckelaere, heeft mevr. Valérie Verbruggen met ondersteuning van een aantal secretariaatsmedewerkers van de Gegevensbeschermingsautoriteit een geannoteerde versie van de Privacywet uitgewerkt met verwijzingen naar nuttige, voornamelijk internationale normatieve en jurisprudentiële bronnen. Het werk is opgezet vanuit documentair perspectief. Er worden dus geen juridische analyses gemaakt, noch wordt er commentaar geleverd bij wetsonderdelen, maar dankzij de logische structuur van het werk zal de lezer vast zijn eigen mening kunnen vormen.

De pdf-versie van de geannoteerde Privacywet kan gedownload worden door te klikken op de coverfoto. In boekvorm wordt het werk uitgegeven door Larcier. De Gegevensbeschermingsautoriteit wenst de lezers alvast een boeiende ontdekkingstocht.