Direct marketing

Indien u als verwerkingsverantwoordelijke reeds uit eigen beweging een uitschrijfoptie aanbiedt, gebruikt de betrokken persoon best deze mogelijkheid. Als die niet voorhanden is, kan hij natuurlijk altijd een beroep doen op het specifieke recht van verzet tegen direct marketing.

Ook de sector zelf heeft initiatieven ontwikkeld om een recht van verzet LINK mogelijk te maken (initiatieven die natuurlijk te onderscheiden zijn van het wettelijk recht van verzet zoals voorgeschreven door de Privacywet). Het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMA) heeft in dat verband twee zogenaamde “Robinson-lijsten” ontwikkeld (met name voor telefoon en reclame op naam). Meer informatie kan u vinden op de Robinsonsite van het BDMA.

Het recht van verzet houdt niet automatisch een schrapping van de gegevens van de betrokkene in. Indien u als verwerkingsverantwoordelijke zijn gegevens in één bestand schrapt, kan het zijn dat u de betrokkene, als u een latere mailing opstuurt en hiervoor een beroep doet op een externe gegevensleverancier, opnieuw ongewild aanschrijft omdat zijn gegevens in het nieuwe bestand van de gegevensleverancier voorkomen. Daarom is het voor u als verwerkingsverantwoordelijke een goed idee om een zogenaamd "wegduwbestand" bij te houden van mensen die hun recht van verzet hebben uitgeoefend zodat ze kunnen nagaan wie geen mailing meer wil ontvangen.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in het themadossier direct marketing.