Controle op Europolverwerkingen

Een Gemeenschappelijk Controleorgaan (GCO), samengesteld uit vertegenwoordigers van de nationale controleorganen (waaronder de Gegevensbeschermingsautoriteit) moet de activiteiten van Europol controleren en waarborgen dat de opslag, de verwerking en het gebruik van de persoonsgegevens die in het bezit zijn van de Europoldiensten, de rechten van de betrokken personen niet schaden.

Het GCO controleert ook of de doorgifte van de persoonsgegevens die afkomstig zijn van Europol, rechtmatig is en doet dit onder andere door inspecties bij Europol uit te voeren.

Het GCO moet beoordelen of Europol op een aantal specifieke gebieden de gegevensbeschermingsbeginselen in acht neemt. Het moet met name bekijken of de aanmaak van bepaalde analysebestanden noodzakelijk is en hier kanttekeningen bij plaatsen; in de gaten houden of de persoonsgegevens die afkomstig zijn van Europol doorgegeven mogen worden, kwesties onderzoeken inzake toepassing en interpretatie van de Europol-Overeenkomst, de regels voor verstrekking van persoonsgegevens door Europol aan derde instanties en niet-lidstaten analyseren en geharmoniseerde voorstellen uitwerken voor een gemeenschappelijke oplossing van bestaande problemen.

Het GCO moet er ook over waken dat met de persoonlijke informatie de rechten van het individu worden geëerbiedigd. Dit betekent dat het GCO het beroep in overweging neemt van de personen die om toegang tot de hen betreffende informatie verzochten en niet akkoord gingen met het antwoord van Europol.