Controle op SIS II-verwerkingen

Bij de SIS II-verordening is een Coördinatiegroep voor toezicht op het Schengeninformatiesysteem II opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de nationale toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

De Coördinatiegroep voor toezicht op het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (" GCC SIS II ") is een orgaan dat bij de SIS II-verordening is opgericht om op vlak van de bescherming van persoonsgegevens te zorgen voor een gecoördineerd toezicht op de activiteiten van het grootschalige SIS II-informatiesysteem. Het vervangt het gemeenschappelijk controleorgaan (GCO) na de inwerkingtreding van SIS II op 9 april 2013.

de GCC SIS II komt minstens 2 keer per jaar bijeen om:

  • ervaringen te delen;
  • problemen in verband met de interpretatie of toepassing van het rechtskader voor het SIS II te bespreken;
  • de moeilijkheden in verband met het toezicht op of de uitoefening van de rechten van de betrokken persoon te analyseren;
  • elkaar wederzijds bij te staan bij het uitvoeren van audits en inspecties;
  • geharmoniseerde voorstellen voor gemeenschappelijke oplossingen te ontwikkelen en het bewustzijn van de rechten op het gebied van gegevensbescherming te bevorderen.

De nationale toezichthoudende autoriteiten houden toezicht op de toepassing van de gegevensbeschermingsregels in hun land, terwijl de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) toezicht houdt op de toepassing van de gegevensbeschermingsregels voor het centrale SIS II dat door eu-LISA wordt beheerd. De twee niveaus werken samen om een gecoördineerd toezicht te waarborgen.

In België zijn het Controleorgaan voor politionele informatie en de Gegevensbeschermingsautoriteit in de eerste plaats verantwoordelijk voor het toezicht op de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van SIS II. Zij zijn beiden vertegenwoordigd in GCC SIS II.