Campagne KMO - resultaten van de enquête

In het kader van de bewustmakingscampagne voor KMO’s hebben 24 beroepsorganisaties de vragenlijst van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) beantwoord. Ze vertegenwoordigen alle soorten KMO’s (micro-, kleine en middelgrote) uit alle bedrijfstakken en op alle niveaus (regionaal, nationaal, Europees en internationaal). De GBA stelt hun bijdrage, die ongetwijfeld onmisbaar is om de bewustmakingscampagne voor kmo’s te realiseren, bijzonder op prijs.

Uit de antwoorden op de vragenlijst blijkt het volgende:

  • Alle organisaties zijn op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ongeveer 45% van hen kent deze goed en 50% kent deze heel goed.
  • De meeste organisaties zijn goed of heel goed op de hoogte van de rol van de GBA, slechts twee van hen kennen de GBA niet goed.
  • Meer dan de helft van de organisaties kennen de handleiding ‘Wegwijs voor KMO’s’ van de GBA en de meeste van hen hebben deze reeds gebruikt.
  • Quasi alle organisaties bieden hun leden KMO's diensten om hen te sensibiliseren voor de AVG en hen te helpen te voldoen aan de AVG.
  • 75% van de organisaties weet dat de AVG voorziet in de mogelijkheid voor de sectorfederaties om een gedragscode te ontwikkelen en alle organisaties wensen meer informatie ter zake.
  • De meeste organisaties hebben aangestipt dat de volgende verplichtingen problematisch zijn voor de KMO’s: bijhouden van een register van de verwerkingsactiviteiten, vastleggen van de bewaartijd van de gegevens, beantwoorden van verzoeken van betrokkenen om hun rechten uit te oefenen en kennisgeving van schendingen van persoonsgegevens.
  • De minderheid (40%) van de organisaties vindt dat de aanduiding van een functionaris voor gegevensbescherming (ook ‘DPO’ genoemd) problematisch is voor de kmo’s.
  • De organisaties hebben andere moeilijkheden gemeld waarmee de kmo’s worden geconfronteerd, met name de Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (ook ‘GEB’ of ‘DPIA’ genoemd) en de relatie tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en de onderaannemer.
  • Volgens de organisaties zouden de KMO’s graag alle voorgestelde soorten ondersteuning van de GBA krijgen om de overeenstemming met de AVG te faciliteren, waaronder presentaties over voor KMO’s relevante onderwerpen.

Uit die resultaten blijkt duidelijk dat de organisaties bereid zijn om de uitdagingen inzake de AVG van hun leden KMO’s aan te gaan. Daarom zal de GBA zoveel mogelijk rekening houden met de behoeften en zorgen van de organisaties bij de volgende acties van de bewustmakingscampagne voor KMO’s.

Parallel hiermee hebben 21 van de 24 organisaties die de vragenlijst hebben beantwoord, ook hun belangstelling getoond voor een collectief communicatieplatform met de GBA (‘KMO-platform’ genoemd). Elke andere organisatie die kmo’s vertegenwoordigt, kan later een aanvraag indienen bij Pavlina.Peneva@apd-gba.be om zich aan te sluiten bij het KMO-platform.