Klacht indienen

Je bent slachtoffer van een inbreuk inzake gegevensbescherming.


Vermoed je dat jouw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de regelgeving inzake gegevensbescherming, dan kan je een klacht indienen. Bedenk wel, voordat je een klacht indient, of dat op dit moment wel de juiste oplossing voor jou biedt. De GBA biedt je immers ook de mogelijkheid om een bemiddelingsverzoek of een informatieverzoek in te dienen. Bij deze afweging houd je best rekening met de volgende elementen:

 • Een informatieverzoek dien je best in wanneer je een antwoord wil op een specifieke vraag inzake gegevensbescherming. Bijkomend – en enkel in de gevallen waarin er sprake is van een ernstige aanwijzing van een schending van de regels inzake gegevensbescherming – kan de GBA ook een onderzoek instellen, dat kan resulteren in het opleggen van sancties. Dit betreft een interne procedure waarbij je als informatieverzoeker in principe niet wordt betrokken en waarover je ook geen communicatie ontvangt.
 • Een bemiddelingsverzoek dien je best in wanneer je geconfronteerd wordt met een probleem inzake gegevensbescherming waarvoor je door tussenkomst van de GBA tot een oplossing wenst te komen. Het betreft een laagdrempelige procedure die in een heel aantal gevallen mogelijks sneller kan worden afgehandeld dan de klachtenprocedure.
 • Een klacht dien je dus best in wanneer je het slachtoffer bent van een probleem inzake gegevensbescherming waarvan je meent dat het niet kan opgelost worden via een bemiddeling of via een informatieverzoek. Dit is immers de meest ingrijpende en geformaliseerde procedure van de drie en ze duurt ook het langste. In onze nota inzake de positie van de klager vind je gedetailleerde informatie over de rol van de klager in de klachtenprocedure.
 • Samengevat dien je rekening te houden met de volgende aandachtspunten wanneer je ervoor opteert om een klacht in te dienen:
  • Indien je een klacht wenst in te dienen en deze heeft betrekking op de uitoefening van jouw rechten, vragen wij je in elk geval om eerst jouw rechten uit te oefenen voordat je een klacht indient. Indien jouw klacht over een andere kwestie gaat (bijv: je vindt dat jouw gegevens zonder jouw toestemming worden verwerkt), dan nodigen we ook uit om eerst met de verwerkingsverantwoordelijke contact te zoeken, alvorens een klacht in te dienen.
  • Indien je klacht handelt over een thema dat tevens tot de bevoegdheid van een andere overheidsdienst behoort, kun je je ook eerst tot deze andere dienst richten. Veel voorkomende thema’s betreffen bijvoorbeeld ongewenste emails of ongewenste telefonische oproepen, waarvoor je ook een melding kunt doen via de website Meldpunt.
  • De GBA kan, in enkele gevallen, alleen overgaan tot het behandelen van klachten wanneer er in verband met die klachten geen procedures lopen bij andere instanties, zoals gerechtelijke of politionele procedure.
  • Indien je een klacht indient die weliswaar gaat over een inbreuk maar die betrekking heeft op een andere persoon dan jezelf (bijvoorbeeld wanneer je een klacht indient in naam en voor rekening van je partner of in naam van een cliënt), dan bezorg je bij je klacht best een volmacht of mandaat waaruit blijkt dat je bevoegd bent om de betrokken persoon te vertegenwoordigen.
  • Als klager wordt jouw identiteit in principe aan de tegenpartij bekendgemaakt. Uitzonderlijk kan de GBA een klacht anoniem behandelen, maar in de praktijk blijkt dit in de meeste gevallen niet evident omdat alle partijen in het geding de kans moeten krijgen om zich te verdedigen. Vaak is het immers onmogelijk om uit het dossier alle identificeerbare elementen van de klager te schrappen en/of om een hoorzitting te organiseren waarbij de anonimiteit van de klager gegarandeerd wordt.
  • Een ontvankelijke klacht wordt aanhangig gemaakt bij de Geschillenkamer of, ingeval de Eerstelijnsdienst dit meer doelmatig acht, bij de Inspectiedienst van de GBA. Deze organen zijn niet verplicht om elke klacht die zij ontvangen ook ten gronde te behandelen. Zij gaan voor elk klachtdossier na of en in welke mate het gepast is om de inhoud van de klacht te onderzoeken. Zij beschikken daarbij over een beoordelingsmarge die mee bepaald kan worden door verschillende overwegingen, zoals de prioriteiten vastgelegd door het directiecomité, de ernst van de klacht, de mate waarin de betrokken organen doelmatig en efficiënt in het klachtdossier kunnen optreden. Het seponeringsbeleid van de Geschillenkamer speelt hier ook een rol. Indien de Geschillenkamer oordeelt dat het niet gepast is om de inhoud van de klacht te onderzoeken, wordt deze geseponeerd. Ook de Inspectiedienst heeft de mogelijkheid om een klacht die het onderzoekt te seponeren.
  • Indien jouw klacht onontvankelijk wordt verklaard, dan informeert de Eerstelijnsdienst jou, met inbegrip van de redenen die aan de basis liggen van deze niet-ontvankelijkheid en van de toepasselijke beroepsmogelijkheden.
Je wordt ook verzocht om de criteria voor het seponeren van klachten te raadplegen alvorens jouw klacht in te dienen. Voor je gemak vind je een samenvatting van deze criteria, zodat je de criteria voor sepot kunt identificeren die je aanbelangen. De Geschillenkamer heeft deze criteria uitgebreid toegelicht in haar Sepotbeleid. Indien je vragen hebt over de procedure bij de Geschillenkamer, verzoeken we je om de Eerstelijnsdienst te contacteren die je hieromtrent een eerste advies zal bezorgen en je kan voorstellen om een verzoek om informatie / verzoek om bemiddeling in te dienen indien dit in jouw geval geschikter is. De Geschillenkamer kan geen advies verlenen over haar eigen criteria voor sepot buiten het kader van haar beslissingen.
 • Een klager wordt bij een behandeling ten gronde uitgenodigd om conclusies en/of andere verweermiddelen neer te leggen. Hij kan ook door de Geschillenkamer gehoord worden. Hij kan zich hiertoe desgewenst laten bijstaan door een advocaat maar is hier niet toe verplicht.
 • De Geschillenkamer kan verschillende sancties opleggen, waaronder een geldboete, maar is niet bevoegd om de betaling van een schadevergoeding toe te kennen. Met andere woorden, de inkomsten uit financiële sancties komen de klager niet ten goede.
 • Omdat de GBA enorm veel klachten ontvangt, duurt het momenteel meerdere maanden voordat zij jouw klacht kan behandelen. De effectieve behandeling kan ook langer zijn omdat soms een inspectie nodig is en er procedurevereisten zijn, vooral vanwege vereisten van hoor en wederhoor, zoals de indiening van "verweermiddelen" tijdens de procedure en soms ook een hoorzitting.

Als politie- of inlichtingendiensten jouw gegevens verwerken, kan je contact opnemen met respectievelijk het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) of met het Vast Comité I, omdat hiervoor een speciale procedure geldt.

Als uw klacht betrekking heeft op de adequaatheidsbeslissing voor de Verenigde Staten (EU-U.S. Data Privacy Framework), is daar een speciale procedure voor. Ga naar deze pagina.

Procedure

Stap 1

Verifieer de ontvankelijkheidsvoorwaarden

De klacht die gedateerd en ondertekend moet zijn wordt beoordeeld op grond van de volgende ontvankelijkheidsvoorwaarden:

 • de klacht is opgesteld in één van de landstalen (in het Nederlands, het Frans of het Duits);
 • de klacht bevat een uiteenzetting van de feiten en de gegevens die nodig zijn om te bepalen op welke verwerking het betrekking heeft;
 • de klacht valt onder de bevoegdheid van de GBA;
 • het procedurele belang van de klager;
 • het bewijs van de vertegenwoordigingsbevoegdheid als de klacht namens en voor rekening van een andere persoon wordt gedaan;
 • de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker;  
 • de voorafgaande uitoefening van rechten, die erin bestaat dat de klager in de eerste plaats contact heeft opgenomen met de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker, indien mogelijk ;
 • het eventuele bestaan van andere procedures die aanhangig zijn voor dezelfde feiten.

Let op: in de gevallen waarin je jouw rechten hebt uitgeoefend, dien je een maand te wachten voordat je jouw klacht bij de GBA indient. De verwerkingsverantwoordelijke beschikt immers over die termijn om te antwoorden op een verzoek tot uitoefening van rechten. In bepaalde duidelijk gemotiveerde gevallen is het niet vereist om voorafgaand aan het indienen van jouw klacht jouw rechten uit te oefenen. De GBA beoordeelt dit geval per geval.

Stap 2

Download het formulier

Stap 3

Verzend het ingevuld en ondertekend formulier

 • ofwel per post ter attentie van de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel;
 • ofwel via onze website, waar je hieronder jouw documenten kunt opladen.

Ons formulier wordt geladen. Als dit bericht zichtbaar blijft en er geen formulier verschijnt, controleer dan of Javascript is geactiveerd in uw browser, accepteer overeenkomstige cookies en probeer deze pagina opnieuw te laden.