Bijstand

Dit activiteitsdomein heeft betrekking op de informatieopdracht van de Autoriteit.

Hierbij richt ze zich tot alle doelgroepen:

 • de overheid,
 • de private sector,
 • de burger,
 • de verantwoordelijke voor de verwerking (natuurlijke persoon of rechtspersoon).

De taken van de Autoriteit in dit domein omvatten:

 • verstrekking van informatie aan eenieder, of het nu gaat om iemand die betrokken is bij of verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • uitoefening van het recht op toegang en verbetering (indirecte toegang);
 • behandeling van aangiften;
 • houden van het openbaar register;
 • afhandeling van klachten, waarbij informatie kan worden verstrekt;
 • beantwoorden van vragen van particulieren en van verantwoordelijken voor gegevensverwerking;
 • jaarlijkse verslaggeving aan het Parlement.

De Autoriteit verleent bijstand aan zowel overheidsinstanties als verantwoordelijken voor de verwerking, door in te gaan op verzoeken tot voorafgaandelijk informeel overleg, waardoor reeds in de ontwikkelingsfase van projecten rekening wordt gehouden met de privacyvereisten. Daarnaast staat de Autoriteit ook datasubjecten bij in de uitoefening van hun rechten door hun informatie te verschaffen over de rechten waarover zij beschikken en de te volgen procedure.

Bij internationale gegevensstromen treedt de Autoriteit bijstandverlenend op voor instanties wier activiteiten grensoverschrijdend zijn, o.a. door te participeren in internationale werkgroepen waar bindende regels worden vastgelegd met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (bv. opstellen van "Binding Corporate Rules", …). Net zoals voor binnenlandse verwerkingen staat de Autoriteit elk datasubject bij dat betrokken is bij grensoverschrijdend gegevensverkeer.