geactualiseerd i.f.v. de AVG

Bewakingscamera's en onze privacy

Bewakingscamera’s zijn nu al een vertrouwd fenomeen. We voelen er ons aan de ene kant veiliger door maar aan de andere kant wordt ons dagelijks doen en laten voortdurend in beeld gebracht. Onze privacy is hierdoor flink aangetast.

Wie een bewakingscamera installeerde, moest vroeger de privacywetgeving naleven. Met de tijd is echter gebleken dat er een specifieke wet nodig was om de privacy van de burger optimaal te beschermen. Enkel op die manier kon men het best tegemoetkomen aan de belangen van alle partijen: de filmer en de gefilmde. Daarom heeft het Parlement een wet gestemd die de plaatsing en ook het gebruik van bewakingscamera’s regelt, met name de Camerawet. Toch moet ook de AVG nog worden nageleefd in alle zaken die de bescherming van persoonsgegevens aanbelangen en die niet door de Camerawet zijn geregeld.

Wat is een bewakingscamera en wanneer moet de Camerawet worden nageleefd? Is de Camerawet altijd van toepassing? – Uitzonderingen  Pictogram: meer info en downloaden

De bewaartermijn van de beelden

 

Een bewakingscamera hoeft niet op te nemen, enkel in real time filmen kan ook. Neemt hij toch op, dan voorziet de Camerawet in een beperkte bewaartermijn.

De bewaartermijn

Een uniform pictogram

Om een wildgroei aan verschillende soorten van pictogrammen te vermijden, voorziet de Camerawet in een uniform model van pictogram om de burger te informeren over camerabewaking.

Meer over het pictogram

Recht van toegang

Net zoals bij de AVG voorziet ook de Camerawet in een recht van toegang. Iedereen die gefilmd wordt, heeft een recht op inzage in de beelden. Dit recht kan natuurlijk alleen maar uitgeoefend worden als de beelden ook daadwerkelijk werden opgenomen.

Om dit recht uit te oefenen volstaat een gemotiveerd verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking conform de AVG. Het verzoek moet wel voldoende gedetailleerde informatie bevatten om de betrokken beelden precies te kunnen lokaliseren.