Beelden onherkenbaar maken

Indien u van mening bent dat ondanks de automatische blurring uw aangezicht nog steeds herkenbaar is, kan u via de link "Een probleem melden" aan Google vragen om de blurring te versterken. Deze link vindt u op het onderste deel van het bedoelde beeld. U kan dezelfde link gebruiken indien u een woning, een terrein, een voertuig enz. onherkenbaar wil laten maken. Google verbindt er zich toe de beelden binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van uw aanvraag onherkenbaar te maken.

 

Om dergelijke vraag te kunnen indienen hoeft u niet over een Google-account of Gmailadres te beschikken. De functie "Een probleem melden" opent het aanvraagformulier voor blurring in een ander venster ("pop-up"). Bij de meeste internetbrowsers is echter standaard een "pop-up" blokkering ingesteld. U dient dus deze blokkering ten minste tijdelijk op te heffen om de functie te kunnen gebruiken.

De Privacywet biedt u tevens de mogelijkheid deze blurring te verkrijgen door gebruik te maken van uw "recht van verzet" (zie hiervoor ook Privacythema's - De verschillende rechten), wat handig kan zijn mocht u over geen internetverbinding of over geen e-mailadres beschikken.

U kan eveneens dit recht van verzet gebruiken mocht Google geen gevolg geven aan uw aanvraag binnen de reeds aangehaalde termijn van 15 dagen.

De uitoefening van dit recht is echter onderworpen aan de naleving van een aantal door de Privacywet voorgeschreven vormvereisten: u dient een gedateerde en ondertekende aanvraag te richten aan Google (Google Belgium, Etterbeeksesteenweg 176-180, 1040 Brussel) – die u bijvoorbeeld ter plaatse kan overhandigen of versturen via de post – waarbij u een bewijs voegt van uw identiteit (fotokopie van uw identiteitskaart). Deze aanvraag zal duidelijk moeten vermelden over welk beeld het gaat en welk gedeelte onherkenbaar gemaakt moet worden. Had u reeds via de link "Een probleem melden" aan Google een blurring gevraagd, maar heeft u geen reactie ontvangen, dan bent u het best ook uw e-mailadres te vermelden dat u opgaf bij uw zonder gevolg gebleven aanvraag.

Google is ertoe gehouden binnen de maand na indiening van uw aanvraag de beelden onherkenbaar te maken en u hierover te informeren. Ingeval zij hun verplichtingen met betrekking tot uw recht op verzet echter niet zouden nakomen staat het u vrij om de Autoriteit te contacteren met de nodige bewijsstukken (namelijk de briefwisseling tussen u en Google) zodat de Autoriteit kan bemiddelen.