Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van normatieve tekst - Artikel 23 van de wet van 3 december 2017

Nieuwe procedure: aanvragen van advies betreffende een ontwerp van normatieve tekst moeten worden ingediend via het nieuwe formulier, volgens de hierna beschreven procedure.

De aanvragen van advies kunnen bij het Kenniscentrum van de GBA worden ingediend door de federale regering, de wetgevende kamers, de gemeenschaps- of gewestregeringen, de gemeenschaps- of gewestparlementen of ook het verenigd college of de verenigde vergadering zoals bedoeld in artikel 60 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (art. 23, § 1, 1° van de wet van 3 december 2017). Deze procedure is dus niet toepasselijk op de provincies, de steden en gemeenten of op andere openbare of private organen.

De in dit formulier bedoelde adviesaanvraag kan betrekking hebben op een ontwerp van normatieve tekst betreffende een verwerking van persoonsgegevens. Het kan bijvoorbeeld gaan om een ontwerp van wet, decreet, ordonnantie, koninklijk besluit, ministerieel besluit, besluit van de regering/het college dan wel om een ontwerp van wetgevende tekst tot instemming met een internationaal verdrag of een samenwerkingsakkoord. Het moet gaan om een tekst die voorziet in een nieuwe verwerking van persoonsgegevens (bv. creatie van een nieuwe databank) of die een bestaande verwerking nader beschrijft/wijzigt (bv. invoer van nieuwe persoonsgegevens in een bestaande databank).

Indienen van een adviesaanvraag in 3 stappen:

STAP 1
Download het elektonisch formulier

U moet onderstaand formulier downloaden (beschikbaar in het NL, FR, DE). Toelichting bij de verschillende velden van het formulier is eveneens beschikbaar.

Het is helaas niet mogelijk om het formulier te openen op een mobiel apparaat. U dient het formulier te openen en in te vullen op een vaste of draagbare computer.

Formulier van adviesaanvraagToelichting bij het formulier

STAP 2
Vul het elektronisch formulier in

Vul het formulier rechtstreeks in op uw computer. Opgelet, het is onmogelijk een formulier op te sturen dat u met de hand heeft ingevuld en vervolgens heeft gescand. Het formulier moet in een van de drie landstalen worden ingevuld.

Gebruik steeds de laatste versie van het formulier zoals te vinden is op deze internetpagina; van tijd tot tijd kan het formulier immers wijzigingen ondergaan.

U kunt een kladversie bewaren via de functie “Opslaan als”, zoals voor gewone pdf-documenten. U kunt de definitieve versie op dezelfde wijze opslaan op een plaats die u zelf kiest.

STAP 3
Verzend het elektronisch formulier via internet of aangeketend

U moet uw ingevulde formulier samen met de bijlagen opsturen:

  • Ofwel op “De adviesaanvraag verzenden” te klikken en al uw documenten hierna up te loaden.
  • Ofwel per aangetekend schrijven (formulier en bijlagen afdrukken) naar volgend adres: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.
Adviesaanvraag verzenden

 En dan?

Na ontvangst van alle informatie die nodig is om de adviesaanvraag te verwerken beschikt het Kenniscentrum over een termijn van 60 dagen om zijn advies uit te brengen.

Voor speciaal met redenen omklede dringende gevallen kan deze termijn worden verkort tot 15 dagen. Zo de aanvrager zich beroept op de hoogdringendheid, moet de adviesaanvraag op omstandige en duidelijke wijze de redenen uiteenzetten waarom hij binnen een termijn van 15 dagen over het advies moet kunnen beschikken en niet kan wachten tot hij het ontvangt binnen een termijn van 60 dagen. Aanvragen tot dringende behandeling worden geval per geval onderzocht volgens de gegrondheid van de hoogdringendheid en de capaciteiten van de dienst.

Deze termijnen beginnen pas te lopen vanaf het ogenblik waarop uw dossier in staat is gesteld. De Autoriteit beschouwt meer bepaald dat het dossier niet in staat is gesteld indien u nalaat het naar behoren ingevuld formulier bij uw aanvraag te voegen. Het is dus zeer belangrijk het dossier zorgvuldig voor te bereiden opdat het zo snel mogelijk zou kunnen worden behandeld.

Zodra het dossier in staat is gesteld, deelt het Kenniscentrum u de datum mee van de vergadering waar uw aanvraag zal worden behandeld.

Het advies wordt u toegezonden na afloop van de vergadering waarop het advies zal zijn verleend; het advies wordt ook gepubliceerd op de website van de GBA.