Aansluiten bij een algemene machtiging

De wet van 3 december 2017 tot de oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit schaft de sectorale comités binnen de Gegevensbeschermingsautoriteit af, maar toetredingen tot algemene machtigingen blijven nog mogelijk via het secretariaat van de GBA.

Als het betrokken sectoraal comité vaststelde dat verschillende publieke of private instanties gelijkaardige structurele behoeften hebben, dan verleende het ook machtigingen aan een bepaalde categorie begunstigden zonder hun naam apart te vermelden. Deze machtigingen worden algemene machtigingen genoemd. Het comité bepaalde dan de voorwaarden om van de machtiging te kunnen genieten, die in een beraadslaging bekend worden gemaakt.

Potentiële begunstigden van een algemene machtiging moeten kunnen aantonen dat ze aan de voorwaarden voor machtiging voldoen. De Gegevensbeschermingsautoriteit stelt daarvoor meestal een modelbrief ter beschikking, die beschikbaar is op de pagina's met algemene machtigingen van het betrokken sectoraal comité:

Sectoraal comité van het Rijksregister
Afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

Sectoraal comité voor de Federale Overheid
Statistisch Toezichtscomité

Sectoraal comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen